Unikomov edukativni projekt edukacije ‘Eco City LegOSi’

Kampanja ima svoj univerzalni dizajn, likove koji predstavljaju određenu vrstu otpada (Zdena Metalac, Janko Organko, Teta Plastika, Teglica Verica, Mirko Papirko) i koji na jednostavan način prenose poruke i educiraju građane kako pravilno odvajati otpad u kućanstvu

Stav društva prema otpadu nepovratno je promijenjen. Otpad se više ne smatra smećem, nije beskorisna hrpa nepotrebnih predmeta koju želimo što prije skloniti na deponiju koja će iz godine u godinu sve više rasti i time predstavljati značajnu opasnost za zdravlje živoga svijeta. Prihvaćajući mogućnosti naprednijeg tehnološkog gospodarenja s otpadom sve više i više recikliramo, odnosno nepotrebne vrste materijala ponovno upotrebljavamo nakon procesa oporabe, što ima dalekosežne pozitivne posljedice za globalnu održivost gospodarstva, očuvanje prirode i generiranje novih radnih mjesta. Novi pristup ovoj problematici, usklađen s europskim smjernicama i zakonima RH, Unikom je počeo provoditi prije desetak godina, a svake godine uvode se novi sustavi koji korisnicima omogućuju još jednostavnije, kvalitetnije i prihvatljivije odlaganje kroz razvijeni sustav prikupljanja otpada s kućnog praga te otvaranjem četiri reciklažna dvorišta dostupna građanima u njihovom neposrednom susjedstvu. Kvalitetna priprema procesa odvojenog prikupljanja otpada bila bi nemoguća bez prethodno odrađenih kontinuiranih edukacija koje Unikom provodi još od 2006. godine za sve dobne i društvene skupine. Osim toga, neprestano se ulaže u novu pokretnu i nepokretnu infrastrukturu koja sam proces prikupljanja otpada u određenoj mjeri automatizira, čini bržim, jednostavnijim i lakšim za upravljanje. Neposredan rezultat takvih aktivnosti je i višegodišnje uspješno apliciranje na natječaje koje sufinanciraju fondovi Europske unije čime se neprekidno ostvaruju značajni pomaci u korist građana i ekološke osviještenosti. Naravno, preduvjet za pravilno korištenje dostupnih mogućnosti odvojenog prikupljanja otpada i razvijanje svijesti o važnosti malih koraka svakoga pojedinca nije moguće bez sustavne edukacije svih društvenih skupina s posebnim naglaskom na najmlađe.

Slijedom navedenoga, Unikom i Grad Osijek kontinuirano provode razne izobrazno-informativne aktivnosti po pitanju gospodarenja otpadom, a koje su značajno doprinijele da grad Osijek kao prvi od velikih gradova u RH dostigne stopu od 51,9% odvojeno sakupljenog otpada.

Druga faza kampanje ‘Eco City LegOSi’ provodit će se tijekom ožujka i travnja ove godine kada su planirane radionice u osječkim osnovnim školama. FOTO: Unikom PROMO

Visoka stopa informiranosti građana, koja je i jedan od ciljeva Unikomovih aktivnosti zahtijevala je provođenje dobro osmišljene, kvalitetno izvedene velike i sustavne kampanje. Stoga je Unikom izradio projekt edukacije koji obuhvaća niz aktivnosti koje će doprinijeti podizanju svijesti građana o mjerama sprječavanja nastanka otpada, odvojenog sakupljanja komunalnog otpada i njegove obrade. Taj program prijavljen je na Javni poziv za sufinanciranje poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada koji provodi Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Projekt je nazvan “Eco City LegOSi” te je i u svom nazivu na simpatičan način obuhvatio elemente projekta, lokalni žargon i igru riječi koja je zanimljiva ciljanoj skupini s posebnim naglaskom na djecu predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta.

Kampanja ima svoj univerzalni dizajn, Eco City LegOSe likove koji predstavljaju određenu vrstu otpada (Zdena Metalac, Janko Organko, Teta Plastika, Teglica Verica, Mirko Papirko) i koji na jednostavan način prenose poruke i educiraju građane kako pravilno odvajati otpad u kućanstvu.

U suradnji s Fakultetom za odgojne i obrazovne znanosti u tijeku je provedba dvadeset edukativnih radionica u svim osnovnim školama grada Osijeka s ciljem upoznavanja učenika nižih razreda osnovnih škola s Eco City LegOS-ima na zabavan i interaktivan način. Motiv za ovakvu vrstu aktivnosti je upoznavanje građana s osnovnom svrhom odvajanja otpada – smanjenje njegove količine na odlagalištu i vrijednosti otpada kao sirovine s mogućnostima daljnje obrade.

Unikom i Grad Osijek provode razne izobrazno-informativne aktivnosti pa Osijek prvi od velikih gradova u RH ima stopu od 51,9 % odvojeno sakupljenog otpada

Kako bi potaknuli građane na korištenje reciklažnih dvorišta, u sklopu edukativne kampanje organizirat će se i nagradna igra u sklopu koje će se na reciklažnim dvorištima dijeliti informativni letci, a korisnici će moći sakupljati naljepnice i lijepiti ih u letak. Za pet sakupljenih naljepnica korisnici će na poklon dobiti jednog Eco City LegOSa.

Kampanja i njezine glavne poruke oglašavaju se i putem plakata te oslikavanjem javnog prijevoza – tramvaja kako bi se povećala vidljivost samog projekta. TV spotovi i radijski jinglovi bit će emitirani u svrhu dopiranja poruka projekta do što većeg broja građana. U sklopu projekta u skoroj budućnosti će se izraditi interaktivni portal i aplikacija Moj Unikom kako bi se uspostavila što bolja komunikacija s građanima.

Kampanja je započela 14. studenog 2022. nagradno-edukativnom igrom na reciklažnim dvorištima u gradu Osijeku i najavom kampanje kroz TV spotove i radijske jinglove, a druga faza kampanje provodit će se tijekom ožujka i travnja ove godine kada su planirane radionice u osnovnim školama.

Vrijednost ovog projekta je 61.933,43 € (466.637,40 kn), a Fond će sufinancirati 40% u iznosu od 24.773,37 € (186.654,96 kn).


Biološka obrada biorazgradivog otpada

Pravi primjer ekološki i ekonomski zaokružene priče o odvajanju otpada je priča o kompostiranju. Osječka kompostana nalazi se na parceli ukupne površine od 22.782m2 na kojoj se obavlja biološka obrada biorazgradivog otpada, razgradnjom organskog materijala uz djelovanje mikroorganizama pri čemu nastaju ugljični-dioksid, voda, toplina te kao krajnji produkt – kompost. Obrada navedenog otpada je aerobna u tzv. „windrow“ hrpama.

S obzirom na važnost zbrinjavanja biootpada na održiv način, Unikom je nabavio odgovarajuća specijalna vozila za pražnjenje posuda s biootpadom iz kolektivnog stanovanja i njihov odvoz, te pristupio izgradnji vlastite kompostane, čime se ciklus gospodarenja biootpadom u cijelosti zaokružio.

Biorazgradivi otpad koji je dovezen na kompostanu zaprima se na prostoru ulazno-izlazne zone, gdje se prilikom istresanja vizualno kontrolira, te se ručno ili strojno izdvajaju uočeni smetajući materijali.

Nakon prikupljanja određene količine, otpad se prevozi na mjesto pripreme za biološku obradu koja se sastoji od miješanja „zelenog“ otpada (pokošena trava, svježe lišće) sa „smeđim“ otpadom (strukturni materijal – suho lišće, granje) te usitnjavanja kako bi se postigao optimalan C/N odnos (odnos ugljika i dušika). Nakon obavljene pripreme, masa se odvozi u zonu za biološku obradu gdje se slaže u hrpe trapezoidnog oblika, visine 1,5 m i širine 3 m. Duljina hrpa je u cjelinama po 30-tak metara radi lakših transportnih manipulacija.

Unikom je u 2020. godini u sklopu projekta TOGETHER WE STAND nabavio odgovarajuće specijalne strojeve za obradu biootpada – prevrtač i sito koji su značajno podigli kapacitet rada kompostane i time ubrzali proces kompostiranja. Upotrebom ovih strojeva skraćuje se cijeli ciklus obrade biootpada. Prevrtanjem kompostne hrpe prevrtačem ubrzava se proces razgradnje biootpada unutar kompostne hrpe, a prosijavanjem zrelog komposta sitom dobiva se kompost visoke kvalitete čime se ciklus gospodarenja biootpadom u cijelosti zaokružuje.

Proizvedeni kompost analizira se u suradnji s Agrobiotehničkim fakultetom u Osijeku i ovlaštene tvrtke Croatia Control te je isti upisan u Očevidnik ukidanja statusa otpada pod evidencijskim brojem USO-55 što je preduvjet da bi se kompost mogao koristiti u komercijalne svrhe.

[fbcomments width="100%" count="off" num="9" countmsg=""]