FAŽANA: Hitne službe ne mogu do potrebitih jer su putovi blokirani nezakonito postavljenim terasama

Stanje protupožarne zaštite objekata u staroj jezgri Općine Fažana je alarmantno i traži hitnu reakciju Općinskog vijeća

Udruga Duh Stare Fažane javnosti se obraća dopisom u kojem u ime svojih članova i građana te vlasnika nekretnina u Fažani – potpisnika peticije u vezi neadekvatne protupožarne zaštite u staroj jezgri Općine Fažana, skreće pažnju općinskoj upravi na visoku ugroženost od požara kulturno povijesne cjeline Općine Fažana i objekata u staroj jezgri Fažane. Naime, do građevina koje se nalaze u samom centru stare jezgre Općine Fažana, a koja je zaštićena  kao kulturno povijesna urbanistička cjelina i kao takva upisana u registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, nije osiguran prohodan vatrogasni pristup za prolaz vatrogasnih vozila i vozila hitne pomoći, piše predsjednica te udruge Lidija Udovički.

Dalje se u dopisu udruge  ističe kako je do takvog stanja opasnog po imovinu i živote svih koji borave u Fažani dovelo dugogodišnje ponašanje načelnika Općine Fažana:

“Naime, načelnik, protivno važećim zakonima, samostalno upravlja javnim površinama, odnosno samostalno i netransparentno odlučuje o uvjetima i kriterijima za korištenje i ograničavanje korištenja javnih površina, zatim samostalno sklapa ugovore sa korisnicima javnih površina i određuje sve bitne elemente ugovora. Drugim riječima, načelnik već godinama uzurpira vlast Općinskog vijeća na koji način krši pozitivne propise Republike Hrvatske, a ponajprije odredbe Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi i Zakona o komunalnom gospodarstvu. Navedeni Zakon o komunalnom gospodarstvu, naime, propisuje da Općinsko vijeće općim aktom određuje upravno tijelo koje provodi Odluku o komunalnom redu. U slučaju Općine , međutim, taj posao obavlja bez ikakvog pravnog temelja, odnosno protivno važećim propisima, načelnik Fažane. Dalje, brojne odluke koje temeljem izmjena i dopuna Odluke o komunalnom redu od 18.05.2010.g donosi Načelnik opći su akti kojima se  uređuju pitanja iz samoupravnog djelokruga općine, te sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj samoupravi za njihovo donošenje ovlašteno  je isključivo predstavničko tijelo (vijeće), a ne načelnik kao izvršno tijelo općine”, objašnjavaju iz Udruge.

“Ovim putem pozivamo još jednom Načelnika općine Fažana, da hitno sazove sastanak sa predstavnicima udruge, Predsjednikom Vijeća i Pročelnikom i da svoje vrijeme, energiju i ovlasti usmjeri ka stvaranju prostora za konstruktivni dijalog sa svim građanima i udrugama u Fažani u cilju rješavanja problema neadekvatne protupožarne zaštite stare jezgre. Podsjećamo da se radi o osiguranju zakonski propisane prohodnosti svega 3metra protupožarnih pristupa koji su neophodni za zaštitu života i nekretnina građana, a koji neće ugroziti rad ugostiteljskih terasa na rivi”, ističe Udovički.

Takvim prisvajanjem ovlasti, načelnik Fažane dopustio je te i dalje dopušta anarhično širenje terasa ugostiteljskih objekata na javnim površinama koje udovoljavaju uvjetima za vatrogasne pristupe, a koji su uvjeti propisani Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne pristupe donesenom na temelju Zakona o zaštiti od požara.’, piše Lidija Udovički kao predsjednica Udruge ‘Duh Stare Fažane’.

Zbog ovakvog postupanja načelnika i pasivnog toleriranja načelnikovih postupanja od strane pročelnika odnosno Jedinstvenog upravnog odjela, vozila hitne medicinske pomoći i vatrogasna vozila, u učestalim zdravstvenim i požarnim intervencijama, ne mogu stići do objekata u staroj jezgri gdje se njihova hitna intervencija zahtjeva. Ovakva situacija neupitno ugrožava imovinu i živote stanovnika stare jezgre te turista koji tamo u velikom broju borave u ljetnim mjesecima, a zbog postojećeg rizika su postale upitne i dozvole za rad hotela i objekata za turistički smještaj koji se nalaze u samom srcu stare jezgre Fažane kao i njihovo oglašavanje na svjetski priznatim i korištenim platformama, navodi se u alarmantnom pismu Udruge.

‘Ovakvo postupanje Načelnika još jedan je primjer njegovih tendencija ka netransparentnom postupanju i uzurpaciji zakonskih nadležnosti Općinskog Vijeća. Odluka o izradi revizije dokumenata zaštite od požara isključiva je zakonom propisana nadležnost Općinskog Vijeća, kao i odluka o tome da li da se za reviziju angažira stručni tim, koliko ponuda da se pošalje i kome’, pišu iz Udruge koja u ime građana traži da:

1. Predsjednik Vijeća sazove u što kraćem mogućem roku tematsku sjednicu Vijeća na kojoj će se donijeti odluke o reviziji dokumenata zaštite od požara i o načinu provođenja iste.

2. Predsjednik Vijeća prisustvuje kontrolnom nadzoru kojeg provodi Odjel inspekcije po isteku zapisničkih rokova za izvršenje određenih mjera te da hitno uputi nadležnoj službi MUP-a zahtjev za produženje roka provedbe mjera inspekcijskog nadzora.

3. Da se pravovremeno pokrene postupak davanja u koncesiju pomorskog dobra na Titovoj rivi u djelu od rampe kod Badela do Trga Sv. Kuzme i Damjana kako bi ugostitelji mogli prije naredne ljetne  sezone izmjestiti dio stolova na rivu uz more sa požarnog puta ili jednostavno reorganizira pozicija stolova jer prostor to dozvoljava.

4. Da se u skladu sa zakonskim zahtjevima i najboljom praksom struke za ovu oblast, kroz izmjene i dopune postojećih prostornih i urbanističkih planova Općine Fažana ucrtaju požarni putevi u grafički dio tih planova, što na dan ovog dopisa nije učinjeno, i da se u postupku provede javni uvid.

5.  Da se hitno pokrenu i provedu izmjene i dopune Odluke o komunalnom redu  i po potrebi drugih općih akta i Statuta Općine Fažana u cilju usklađivanja odredbi istih za važećim zakonima RH, čime će se omogućiti da Općinsko Vijeće i nadležno upravno tijelo preuzmu svoje zakonima propisane ovlasti, odgovornosti i dužnosti  iz djelokruga komunalnog gospodarstva i upravljanja javnim površinama i koncesijama.

‘Hitno je zaustaviti  dalje  neovlašteno, samovoljno i neodgovorno postupanja Načelnika za koje ne postoji uporište u važećim Zakonima RH, izričito zabraniti davanje na korištenje javnih površina koje su neophodni požarni putevi, prilazi i pristupi, te izričito propisati u Odluci o komunalnom redu i druge važne uvjete i kriterije, te načela transparentnosti i javnosti na osnovu kojih se odobrava odnosno ograničava korištenje javnih površina, a koji ne postoje u sadašnjoj Odluci o komunalnom redu. Isto važi za Pravilnik o provedbi jednostavne nabave, koji je potpuno samostalno i nezakonito donijet od strane načelnika Općine Fažana ‘, dovršila je svoj iscrpni dopis Općinskom vijeću Lidija Udovički, Predsjednica Udruge Duh Stare Fažane.

Po primitku ovog dopisa Predsjednik vijeća Općine Fažana zatražio je na sjednici vijeća održanoj  27.11.2020. da se nadležne službe i odgovorne osobe Općine Fažana u pisanoj formi detaljno izjasne u roku od sedam dana po svim točkama navoda udruge. Građani i udruga se nadaju da će uskoro Vijeće u okviru svojih zakonskih nadležnosti žurno provesti sve neophodne mjere za uspostavljanje zakonitosti u radu općinskih organa i odgovornih osoba. | PROMO

Komentiraj