SKANDALOZNO Kontroverzni psihijatar Josip Podobnik i dalje radi kao sudski vještak unatoč kazni HLK-a

Autor:

20.02.2014., Zagreb - Psihijatrijska bolnica za djecu i mladez, portret dr. Josipa Podobnika. r"nPhoto: Goran Jakus/PIXSELL

Photo: Goran Jakus/PIXSELL

Prije dvije godine Hrvatska liječnička komora (HLK) kaznila je Podobnika nakon prijave jednog od roditelja kojeg je oštetio krajnje neprofesionalnim postupkom, no on i dalje vještači za potrebe sudova, po vlastitoj izjavi, čak do šezdeset slučajeva godišnje

Nacional je u posjedu novih dokaza o skandaloznim nalazima psihijatra Josipa Podobnika, koje je potpisivao kao sudski vještak teško oštećujući jednog, a pomažući drugom roditelju u sporovima oko skrbništva nad djecom. Štoviše, prije dvije godine Hrvatska liječnička komora (HLK) Podobnika je, nakon prijave jednog od roditelja kojeg je oštetio krajnje neprofesionalnim postupkom, čak i kaznila, ali simbolično.

Međutim, on i dalje vještači za potrebe sudova u slučajevima dodjele skrbništva, po vlastitoj izjavi, čak u pedeset do šezdeset slučajeva godišnje. Uz to što je na popisu psihijatara sudskih vještaka Ministarstva pravosuđa i uprave, Josip Podobnik angažiran je na radu s djecom i u Psihijatrijskoj bolnici za djecu i mladež te Centru za mentalno zdravlje kao i u više centara za odgoj djece i mladeži.

U slučaju kad ga je HLK simbolično kaznio, Josip Podobnik potpisao je negativno mišljenje o sposobnosti jednog oca da skrbi o svom djetetu iako tu osobu nikada nije vidio.

Sporno vještačenje izrađeno je za potrebe spora na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu. Josip Podobnik je u nalazu napisao da T.Ž. (zbog zaštite djece ne objavljujemo imena roditelja, ali sva su poznata Nacionalu), čovjek kojeg nikada nije niti čuo niti vidio, ima narcistički poremećaj ličnosti, dodavši da T.Ž. smatra da je njemu dopušteno ono što drugima nije i da ne poštuje autoritet suda.

A sve to Podobnik je zaključio jer T.Ž. nije došao k njemu na testiranje i opservaciju. Profesorica Vesna Škevin, koja je vještačila u tom slučaju uz Podobnika, svjedočeći pred Časnim sudom HLK-a, priznala je da T.Ž-u nikada nije upućen pisani poziv da dođe na psihijatrijsku-psihološku opservaciju, što je kršenje procedure vještačenja. Josip Podobnik pred Časnim sudom HLK-a je priznao da T.Ž.-a nije nikada vidio, ali je ustvrdio da je moguće donijeti stručni zaključak o nekoj osobi i ako je psihijatar nije opservirao. Časni sud HLK-a zaključio je da je takvo ponašanje dr. Podobnika protivno standardima liječničke struke i kaznilo ga je – opomenom i novčanom kaznom od 5000 kuna.

Osim što je na popisu psihijatara sudskih vještaka, Josip Podobnik angažiran je i u radu s djecom u Psihijatrijskoj bolnici za djecu i mladež. FOTO: Sanjin Strukic/PIXSELL

Odbijen je zahtjev T.Ž.-a da se dr. Podobniku trajno oduzme liječnička licenca, iako je Časni sud HLK-a zaključio da je povrijedio Kodeks medicinske etike i deontologije HLK-a. Dobio je, međutim, tek opomenu, uz obrazloženje da je Podobnik odgovoran za laku disciplinsku povredu.

To je obrazloženo tvrdnjom da sporni postupak nije pravomoćno dovršen pa nije nastupila niti pravna posljedica Podobnikova neprofesionalnog ponašanja. Naime, Podobnikov vještački nalaz ‘’srušen’’ je na Županijskom sudu. Time je Časni sud HLK-a umanjio važnost nedopustivog postupka ovog psihijatra, omogućivši mu da se, u ulozi sudskog vještaka, moguće i dalje neprofesionalno ponaša – na štetu roditelja koji se spore oko skrbništva nad zajedničkom djecom, a prvenstveno na štetu djece. To potvrđuju i nova svjedočenja koja je Nacional dobio nakon objave prve priče o neprofesionalnom obavljanju sudsko-vještačke dužnosti psihijatra Josipa Podobnika u paru s psihologinjom Jadrankom Zorić. Oboje ih je za „manipulativno te krajnje neprofesionalno, verbalno agresivno i otvoreno mizogino“ ponašanje u obavljanju sudsko-vještačke dužnosti optužila A.G.

Kao i mnogi drugi roditelji koji su bili podvrgnuti vještačenju Podobnika i Jadranke Zorić, i ona ih optužuje da su zahtijevali popunjavanje testa običnom olovkom. „Sveučilišna sam nastavnica i rješavanje testova na ovaj način mi je bilo i više nego neprihvatljivo jer sam svjesna razmjera manipulacije, no prostora za raspravu nije bilo“, rekla je A.G. Nacionalu.

I ona, kao i mnogi drugi roditelji koji su bili šokirani sadržajem vještačkog nalaza Josipa Podobnika i Jadranke Zorić, zatražila je neovisno stručno mišljenje koje je, u najkraćem, pokazalo da je nalaz vještačenja Podobnika i Jadranke Zorić površno, kontradiktorno i naklonjeno suprugu A.G., ocu njihove zajedničke djece.

A.G. upozorava i na krajnje nekorektno ponašanje nadležnog Centra za socijalnu skrb, koji prešutno prihvaća takvo, po njenom viđenju krajnje sumnjivo vještačenje. „Dobiveni nalaz je u najmanju ruku suspektan no iako sam osobno napisala šest stranica očitovanja na dobiveno izvješće vještaka, djelatnice Centra kao i posebna skrbnica utvrdile su da se slažu s izvješćem i da nemaju dodatnih pitanja za vještake. Nelogičnosti – ne pronalaze“, kaže A.G.

„Cijela se ova priča s vještacima nastavlja na moju pravnu bitku za skrbništvo s iznimno bogatim suprugom, na poziciji društvene moći, nasilnikom koji je i priveden zbog obiteljskog nasilja, ovisnikom o alkoholu i kokainu koji već osam mjeseci kod sebe drži jedno od troje malodobne djece, a na preporuku Centra i vještaka, i ne dozvoljava mi da dijete vidim bez njegove prisutnosti. Ako želim vidjeti dijete – moram se vidjeti i s njim, no prisilnu kontrolu Centar ovdje ne prepoznaje“, dodaje A.G.

‘Ministarstvo pravosuđa i uprave (na čelu s Ivanom Malenicom) nije ovlašteno ocjenjivati ishod vještačenja’, odgovorili su Nacionalu. FOTO: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Nacionalu je dostavila dvadesetak dokumenata koji potvrđuju njenu priču – o nasilnom suprugu, nelogičnom vještačkom nalazu i ‘’ne bismo se miješali u svoj posao’’ stavu Centra za socijalni rad koji, linijom manjeg otpora, sve objašnjava time da je „cijela ova situacija isključivo odraz narušenog odnosa roditelja”. Kao i mnogi drugi roditelji s kojima je Nacional kontaktirao, A.G je svoje optužbe spremna ponoviti i na sudu.

Nacional je tek nakon mjesec dana dobio povratnu reakciju Ministarstva pravosuđa i uprave vezanu uz Podobnika i pritužbe na njegov rad. Evo što stoji u odgovoru na pitanje je li itko unutar Ministarstva upoznat sa sadržajem kaznene prijave koja je podnesena protiv njega i Jadranke Zorić:

‘’U vezi podnesene kaznene prijave protiv stalnog sudskog vještaka dr. sc. Josipa Podobnika obavještavamo Vas da smo zaprimili obavijest upućenu nadležnom tijelu Ministarstvu unutarnjih poslova, PU zagrebačkoj te da smo s obzirom na sadržaj obavijesti i dostave iste nadležnim tijelima utvrdili kako ovo Ministarstvo u konkretnom slučaju nije nadležno postupati budući da o kaznenim prijavama odlučuju nadležna pravosudna tijela odnosno Državno odvjetništvo Republike Hrvatske. Ovo Ministarstvo nema saznanja o kaznenoj prijavi podnesenoj protiv stalnog sudskog vještaka dr. sc. Jadranke Zorić. Dodajemo kako Ministarstvo pravosuđa i uprave kao tijelo izvršne vlasti nije ovlašteno ocjenjivati ishod vještačenja kao niti odluku koja je pred nadležnim pravosudnim tijelima donesena u postupku u kojem je provođeno određeno vještačenje. Ponavljamo, Ministarstvo pravosuđa i uprave nadležno je za utvrđivanje statusnih pitanja vještaka.’’

Početkom travnja Nacional je objavio dokumente koji otkrivaju da je Podobnik jednu majku neutemeljeno proglasio lako mentalno retardiranom, a jednog oca osobom toksičnim po njegovo dijete. Podobnikovo je mišljenje utjecalo na odluke suda da spomenutoj majci onemogući život s djecom, a spomenutom ocu uskrati čak i viđanje djeteta. U oba slučaja drugi psihijatri kategorički su pobili Podobnikove tvrdnje. Sve to budi u najmanju ruku krajnje osnovanu sumnju da Podobnik sustavno manipulira te da njegov profesionalni angažman treba temeljito propitati.

Nakon mjesec dana ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica poslao je odgovore na više pitanja Nacionala povezana s Podobnikom i njegovim spornim profesionalnim angažmanom. Objavljujemo ih u cijelosti.

S obzirom na to da stalne sudske vještake imenuje i razrješuje ministar pravosuđa i uprave bez vremenski ograničenog mandata koji su kriteriji za njihovo imenovanje i razrješenje?

‘’Uvjeti za imenovanje stalnih sudskih vještaka propisani su člankom 126. stavkom 1. Zakona o sudovima. Za stalnog sudskog vještaka može biti imenovana osoba državljanin Republike Hrvatske, države članice Europske unije ili državljanin potpisnice Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru koja ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij odnosno završen preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij odgovarajući području vještačenja za koje se imenuje i koja je nakon završenog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija ili specijalističkog diplomskog stručnog studija radila na poslovima u struci najmanje osam godina, a nakon završenog preddiplomskog sveučilišnog studija ili preddiplomskog stručnog studija na poslovima u struci najmanje deset godina.

Časni sud HLK-a proglasio je dr. Josipa Podobnika odgovornim za kršenje kodeksa medicinske etike i dentologije HLK-a. FOTO: Nacional

Osoba koja se imenuje stalnim sudskim vještakom mora vladati hrvatskim jezikom, biti zdravstveno sposobna za obavljanje poslova stalnog sudskog vještaka, mora uspješno završiti provjeru znanja iz ustrojstva sudbene vlasti, državne uprave i pravnog nazivlja, imati sklopljen ugovor o osiguranju odgovornosti za obavljanje poslova stalnog sudskog vještaka te imati valjano odobrenje za obavljanje djelatnosti (licenciju) ili položen stručni odnosno specijalistički ispit za obavljanje djelatnosti, ako je to sukladno posebnim propisima, uvjet za obavljanje tih djelatnosti.

Razlozi za razrješenje stalnog sudskog vještaka propisani su člankom 127 a. stavkom 1. Tako stalni vještak može biti razriješen na osobni zahtjev, ako se utvrdi da su prestali postojati uvjeti na temelju kojih je imenovan, ako je proglašen nesposobnim za obavljanje djelatnosti iz područja za koje je imenovan, ako mu je oduzeta poslovna sposobnost, ako je pravomoćno osuđen za kazneno djelo koje se progoni po službenoj dužnosti, osim kaznenog djela koji se odnosi na sigurnost prometa pod uvjetom da mu nije izrečena bezuvjetna kazna zatvora. Zatim ako je nesavjesno ili neuredno obavljala povjerene poslove vještačenja, ako u roku određenom privremenom zabranom ne dostavi dokaz o zaključenom ugovoru o osiguranju od odgovornosti za obavljanje poslova stalnog sudskog vještaka, ako u roku određenom privremenom zabranom ne dostavi dokaz o obavljenom stručnom usavršavanju, ako povrijedi obvezu čuvanja podataka iz članka 130. Zakona o sudovima te ako obavlja poslove stalnog sudskog vještaka i nakon izvršnosti rješenja o privremenoj zabrani obavljanja poslova stalnog sudskog vještaka.’’

Provodi li se kontrola rada stalnih sudskih vještaka i, ako se provodi, na čemu se temelji i na koji se način provodi?

‘’Vezano za Vaš upit o nadzorom nad radom stalnih sudskih vještaka, ukazujemo kako je člankom 19. Pravilnika o stalnim sudskim vještacima propisano da su rad stalnih sudskih vještaka dužni pratiti predsjednici županijskih odnosno trgovačkih sudova, koji su ih imenovali te predsjednici sudova i državni odvjetnici i o svojim zapažanjima obavještavati predsjednike nadležnih županijskih odnosno trgovačkih sudova, odnosno s obzirom na važeće odredbe Zakona o sudovima obavijest dostavljaju ministru nadležnom za poslove pravosuđa. Primjedbe na ponašanje stalnog sudskog vještaka mogu podnijeti i stranke odnosno njihovi punomoćnici te strukovne udruge koje primjedbe se podnose predsjedniku suda koji je imenovao vještaka.’’

Koliko je bilo pritužbi na rad stalnih sudskih vještaka u posljednjih deset godina i koji je njihov rezultat?

‘’U pogledu pitanja koji se odnosi na broj pritužbi na rad stalnih sudskih vještaka kao i broj razriješenih stalnih sudskih vještaka u posljednjih 10 godina, ovo Ministarstvo nema podatak o navedenom s obzirom da je nadležno za odlučivanje u konkretnim slučajevima od 1. siječnja 2023., sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima (Narodne novine, broj 21/22.), a do navedenog datuma isto je bilo u nadležnosti predsjednika županijskih odnosno trgovačkih suda.’’

‘Cijela ova priča s vještacima nastavlja se na moju pravnu bitku za skrbništvo s iznimno bogatim suprugom, na poziciji društvene moći, nasilnikom koji je i priveden zbog nasilja’, kaže jedna svjedokinja

Koliko je stalnih sudskih vještaka razriješeno u posljednjih deset godina, koji su to vještaci i koji su razlozi njihova razrješenja?

‘’U razdoblju od 1. siječnja 2023. do danas Ministarstvu pravosuđa i uprave podneseno je 20 predstavki na rad stalnih sudskih vještaka te su razriješena 23 stalna sudska vještaka.’’

Jeste li upoznati s primjedbama, optužbama, pa i kaznenim prijavama zbog nalaza koje su potpisali stalni sudski vještaci, psihijatar dr. Josip Podobnik te psihologinja dr. Jadranka Zorić i ako ste upoznati, jesu li one provjerene i kakvi su rezultati tih provjera?

‘’Zaključno, u vezi podnesene kaznene prijave protiv stalnog sudskog vještaka dr. sc. Josipa Podobnika obavještavamo Vas da smo zaprimili obavijest upućenu nadležnom tijelu Ministarstvu unutarnjih poslova, PU zagrebačkoj te da smo s obzirom na sadržaj obavijesti i dostave iste nadležnim tijelima utvrdili kako ovo Ministarstvo u konkretnom slučaju nije nadležno postupati budući da o kaznenim prijavama odlučuju nadležna pravosudna tijela odnosno Državno odvjetništvo Republike Hrvatske. Ovo Ministarstvo nema saznanja o kaznenoj prijavi podnesenoj protiv stalnog sudskog vještaka dr. sc. Jadranke Zorić.

Dodajemo kako Ministarstvo pravosuđa i uprave kao tijelo izvršne vlasti nije ovlašteno ocjenjivati ishod vještačenja kao niti odluku koja je pred nadležnim pravosudnim tijelima donesena u postupku u kojem je provođeno određeno vještačenje. Ponavljamo, Ministarstvo pravosuđa i uprave nadležno je za utvrđivanje statusnih pitanja vještaka.’’

U zapisnik sjednice časnog suda HLK-a, na čijem je čelu dr. Krešimir Luetić, ušlo je Podobnikovo priznanje kako je za osobu T. Ž. izjavio da boluje od narcisoidnog poremećaja, bez vizualnog kontakta. FOTO: Luka stanzl/PIXSELL

SLUČAJ PODOBNIK ‘Ministarstvo pravosuđa nije ovlašteno ocjenjivati ishod vještačenja’

Komentari

Morate biti ulogirani da biste dodali komentar.