SLUČAJ PODOBNIK ‘Ministarstvo pravosuđa nije ovlašteno ocjenjivati ishod vještačenja’

Autor:

01.04.2024., Sibenik - Ministar Ivan Malenica dobro raspolozen posjetio je uskrsnji ponedjeljak i odgovarao na pitanja. Photo: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Dusko Jaramaz/PIXSELL

Nakon mjesec dana ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica poslao je odgovore na više pitanja Nacionala povezana s Podobnikom i njegovim spornim profesionalnim angažmanom. Objavljujemo ih u cijelosti.

S obzirom na to da stalne sudske vještake imenuje i razrješuje ministar pravosuđa i uprave bez vremenski ograničenog mandata koji su kriteriji za njihovo imenovanje i razrješenje?

‘’Uvjeti za imenovanje stalnih sudskih vještaka propisani su člankom 126. stavkom 1. Zakona o sudovima. Za stalnog sudskog vještaka može biti imenovana osoba državljanin Republike Hrvatske, države članice Europske unije ili državljanin potpisnice Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru koja ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij odnosno završen preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij odgovarajući području vještačenja za koje se imenuje i koja je nakon završenog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija ili specijalističkog diplomskog stručnog studija radila na poslovima u struci najmanje osam godina, a nakon završenog preddiplomskog sveučilišnog studija ili preddiplomskog stručnog studija na poslovima u struci najmanje deset godina.

Osoba koja se imenuje stalnim sudskim vještakom mora vladati hrvatskim jezikom, biti zdravstveno sposobna za obavljanje poslova stalnog sudskog vještaka, mora uspješno završiti provjeru znanja iz ustrojstva sudbene vlasti, državne uprave i pravnog nazivlja, imati sklopljen ugovor o osiguranju odgovornosti za obavljanje poslova stalnog sudskog vještaka te imati valjano odobrenje za obavljanje djelatnosti (licenciju) ili položen stručni odnosno specijalistički ispit za obavljanje djelatnosti, ako je to sukladno posebnim propisima, uvjet za obavljanje tih djelatnosti.

Razlozi za razrješenje stalnog sudskog vještaka propisani su člankom 127 a. stavkom 1. Tako stalni vještak može biti razriješen na osobni zahtjev, ako se utvrdi da su prestali postojati uvjeti na temelju kojih je imenovan, ako je proglašen nesposobnim za obavljanje djelatnosti iz područja za koje je imenovan, ako mu je oduzeta poslovna sposobnost, ako je pravomoćno osuđen za kazneno djelo koje se progoni po službenoj dužnosti, osim kaznenog djela koji se odnosi na sigurnost prometa pod uvjetom da mu nije izrečena bezuvjetna kazna zatvora. Zatim ako je nesavjesno ili neuredno obavljala povjerene poslove vještačenja, ako u roku određenom privremenom zabranom ne dostavi dokaz o zaključenom ugovoru o osiguranju od odgovornosti za obavljanje poslova stalnog sudskog vještaka, ako u roku određenom privremenom zabranom ne dostavi dokaz o obavljenom stručnom usavršavanju, ako povrijedi obvezu čuvanja podataka iz članka 130. Zakona o sudovima te ako obavlja poslove stalnog sudskog vještaka i nakon izvršnosti rješenja o privremenoj zabrani obavljanja poslova stalnog sudskog vještaka.’’

NACIONAL OTKRIVA Poznati dječji psihijatri lažno majku proglasili retardiranom pa je djecu dobio nasilni otac

Provodi li se kontrola rada stalnih sudskih vještaka i, ako se provodi, na čemu se temelji i na koji se način provodi?

‘’Vezano za Vaš upit o nadzorom nad radom stalnih sudskih vještaka, ukazujemo kako je člankom 19. Pravilnika o stalnim sudskim vještacima propisano da su rad stalnih sudskih vještaka dužni pratiti predsjednici županijskih odnosno trgovačkih sudova, koji su ih imenovali te predsjednici sudova i državni odvjetnici i o svojim zapažanjima obavještavati predsjednike nadležnih županijskih odnosno trgovačkih sudova, odnosno s obzirom na važeće odredbe Zakona o sudovima obavijest dostavljaju ministru nadležnom za poslove pravosuđa. Primjedbe na ponašanje stalnog sudskog vještaka mogu podnijeti i stranke odnosno njihovi punomoćnici te strukovne udruge koje primjedbe se podnose predsjedniku suda koji je imenovao vještaka.’’

Koliko je bilo pritužbi na rad stalnih sudskih vještaka u posljednjih deset godina i koji je njihov rezultat?

‘’U pogledu pitanja koji se odnosi na broj pritužbi na rad stalnih sudskih vještaka kao i broj razriješenih stalnih sudskih vještaka u posljednjih 10 godina, ovo Ministarstvo nema podatak o navedenom s obzirom da je nadležno za odlučivanje u konkretnim slučajevima od 1. siječnja 2023., sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima (Narodne novine, broj 21/22.), a do navedenog datuma isto je bilo u nadležnosti predsjednika županijskih odnosno trgovačkih suda.’’

Koliko je stalnih sudskih vještaka razriješeno u posljednjih deset godina, koji su to vještaci i koji su razlozi njihova razrješenja?

‘’U razdoblju od 1. siječnja 2023. do danas Ministarstvu pravosuđa i uprave podneseno je 20 predstavki na rad stalnih sudskih vještaka te su razriješena 23 stalna sudska vještaka.’’

Jeste li upoznati s primjedbama, optužbama, pa i kaznenim prijavama zbog nalaza koje su potpisali stalni sudski vještaci, psihijatar dr. Josip Podobnik te psihologinja dr. Jadranka Zorić i ako ste upoznati, jesu li one provjerene i kakvi su rezultati tih provjera?

‘’Zaključno, u vezi podnesene kaznene prijave protiv stalnog sudskog vještaka dr. sc. Josipa Podobnika obavještavamo Vas da smo zaprimili obavijest upućenu nadležnom tijelu Ministarstvu unutarnjih poslova, PU zagrebačkoj te da smo s obzirom na sadržaj obavijesti i dostave iste nadležnim tijelima utvrdili kako ovo Ministarstvo u konkretnom slučaju nije nadležno postupati budući da o kaznenim prijavama odlučuju nadležna pravosudna tijela odnosno Državno odvjetništvo Republike Hrvatske. Ovo Ministarstvo nema saznanja o kaznenoj prijavi podnesenoj protiv stalnog sudskog vještaka dr. sc. Jadranke Zorić.

Dodajemo kako Ministarstvo pravosuđa i uprave kao tijelo izvršne vlasti nije ovlašteno ocjenjivati ishod vještačenja kao niti odluku koja je pred nadležnim pravosudnim tijelima donesena u postupku u kojem je provođeno određeno vještačenje. Ponavljamo, Ministarstvo pravosuđa i uprave nadležno je za utvrđivanje statusnih pitanja vještaka.’’

Komentari

Morate biti ulogirani da biste dodali komentar.