Većina zemalja EU-a ne poštuje europske norme o čistoći zraka

EPA/JUAN CARLOS HIDALTO

Većina zemalja članica EU-a ne poštuje europske propise o onečišćenju zraka, koje predstavlja najveći ekološki rizik za zdravlje i koje svake godine uzrokuje oko 400 tisuća preuranjenih slučajeva smrti te troškove u visini od više stotina milijardi eura, kaže se u izvješću Europskog revizorskog suda.

“Mjerama EU-a za zaštitu ljudskog zdravlja od onečišćenja zraka nije ostvaren očekivani učinak. Onečišćenje zraka svake godine u EU-u prouzroči oko 400.000 slučajeva preuranjene smrti i vanjske troškove povezane sa zdravljem u visini od više stotina milijardi eura”, stoji u novom izvješću Europskog revizorskog suda.

Revizori ističu da su lebdeće čestice, dušikov dioksid i prizemni ozon onečišćujuće tvari u zraku odgovorne za većinu slučajeva preuranjene smrti te da su stanovnici gradskih područja posebno izložena skupina.

Direktiva o kvaliteti zraka iz 2008. godine temelj je politike EU-a za čisti zrak jer se njome utvrđuju norme kvalitete zraka za koncentracije onečišćujućih tvari.

“Onečišćenje zraka najveći je ekološki rizik za zdravlje u Europskoj uniji”, izjavio je Janusz Wojciechowski, član Europskog revizorskog suda zadužen za ovo izvješće.

“U posljednjih nekoliko desetljeća politikama EU-a doprinijelo se smanjenjima emisija, no kvaliteta zraka nije se poboljšala jednakim tempom te i dalje postoje snažni učinci na javno zdravlje”, dodao je.

U Bugarskoj, Češkoj, Latviji i Mađarskoj, izgubljene godine zdravog života slične su onima u zemljama koje se često povezuje s lošom kvalitetom zraka, kao što su Kina i Indija.

Svjetska zdravstvena organizacija  (WHO) definira lebdeće čestice, dušikov dioksid, sumporov dioksid i prizemni ozon kao onečišćujuće tvari u zraku s najštetnijim učinkom na ljudsko zdravlje.

Prema podacima Europske agencije za okoliš otprilike jedna četvrtina europskih građana koji žive u gradskim područjima bila je 2015. izložena razinama onečišćenja zraka koje prekoračuju neke od normi kvalitete zraka EU-a.

Komentiraj