Ministarstvo kulture objavilo javni poziv za financiranje programa javnih potreba u kulturi za 2018.

HINA/ Lana SLIVAR DOMINIĆ

Ministarstvo kulture objavilo je u subotu Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za 2018. godinu, koji će se financirati iz Državnog proračuna, a prijaviti se mogu aktivnosti, manifestacije i projekti u kulturi od interesa za Republiku Hrvatsku, koji hrvatsku kulturu stavljaju u europski kontekst, promiču međukulturni dijalog, razvoj civilnoga društva, koji su stručno utemeljeni, visoke razine kvalitete, ekonomični, profilirani u odnosu na osnovnu djelatnost organizatora te oni koji se odvijaju kontinuirano.

Pravo podnošenja programa na temelju Poziva imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, udruge, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi, kao i pravne i fizičke osobe za potrebe zaštite i očuvanja kulturnih dobara i arheološke baštine.  Rok za podnošenje prijava je od 15. srpnja do 15. rujna 2017. godine.

Potpore se mogu dobiti za redovitu djelatnost strukovnih udruga u kulturi, dramskoj i plesnoj umjetnosti te izvedbenim umjetnostima, glazbi i glazbeno-scenskoj umjetnosti,  kulturno-umjetničkom amaterizmu (glazbenom i folklornom),  vizualnim umjetnostima,  inovativnim umjetničkim i kulturnim praksama, knjižničnoj djelatnosti i izdavanju knjiga, časopisa i elektroničkih publikacija itd.

Također pravo na potporu moguće se je ostvariti u arhivskoj i muzejsko-galerijskoj djelatnosti, zaštiti i očuvanju arheološke baštine, nepokretnih, pokretnih i nematerijalnih kulturnih dobara, digitalizaciji u arhivskoj, knjižničnoj i muzejskoj djelatnosti, međunarodnoj kulturnoj suradnji te izgradnji, održavanju i opremanju ustanova kulture.

Prijave se podnose internetski na odgovarajućim obrascima koji se, kao i detaljne informacije, nalaze na internet stranicama Ministarstva kulture. Prijavnice predlagatelji trebaju dostaviti potpisane u tiskanome obliku s obrazloženjem zahtjeva i svim prilozima na adresu Ministarstva kulture.

Zbog posebne dinamike planiranja međunarodne suradnje prijedlozi programa prijavljuju se u dva roka: od 15. srpnja do 15. rujna 2017. godine i od 1. veljače do 15. ožujka 2018. godine. Prijave koje se ne dostave u navedenim rokovima, iznimno će biti razmatrane samo ako je priložen dokaz o nemogućnosti prijave u jednom od naznačenih rokova.

Komentiraj