FINA: Vidljiv trend opadanja ovrha nad novčanim sredstvima, najviše građana s dugom do 10 tisuća kuna

Financijska agencija je objavila nanovije podatke o broju ovrha nad novčanim sredstvima. Prema dostupnim informcijama vidljiv je trend opadanja, u usporedbi prošlom godinom. Najviše je građana s dugom do deset tisuća kuna bez kamata.

Ovrhe nad građanima

Zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 31. prosinca 2020. g., evidentirana su 231.602 potrošača, što je za 5.709 ili 2,4% manje nego na kraju prosinca 2019. godine, a 6.533 potrošača ili 2,7% manje u odnosu na ožujak 2020. godine. Dug potrošača iz osnova evidentiranih u Očevidniku o redoslijedu osnova za plaćanje, iznosio je 17,0 milijardi kuna (glavnica), što je za 0,1 milijardu kuna (0,8%) više u odnosu na prosinac 2019., a 0,4 milijarde (2,4%) više u odnosu na ožujak 2020. godine.

Najveći dug iznosi 5,2 milijarde kuna

Najveći dio duga, u iznosu od 5,2 milijarde kuna (bez kamata), odnosio se na dug potrošača prema bankama kao vjerovnicima, a prema svim financijskim institucijama, dug je iznosio 5,9 milijardi kuna.

Najviše onih koji duguju do 10 tisuća kuna

Iz analize duga potrošača prema iznosu duga, po segmentima, vidno je da je najviše potrošača čiji je dug s osnove neizvršenih osnova za plaćanje jednak ili manji od 10.000 kuna. Promatrano po ostalim segmentima visine duga, broj potrošača koji nisu podmirili dospjele neizvršene osnove za plaćanje, najviše je smanjen u segmentu potrošača čiji je iznos duga veći od 10.000 kuna, a jednak ili manji od 25.000 kuna (10,0%). Iznos duga manji je za 9,8% (74,6 milijuna kuna). Najveći rast zabilježen je kod potrošača čiji je dug veći od 100.000 kuna, a jednak ili manji od 500.000 kuna. Tih je potrošača, 31. prosinca 2020. g. u odnosu na 31. prosinca 2019. godine, bilo za 7,7% više, a njihov dug veći je za 8,3% (378,6 milijuna kuna).

Poslovni subjekti

Zbog neizvršenih osnova za plaćanje 31. prosinca 2020. godine evidentiran je 15.431 poslovni subjekt, što je za 2.472 ili 13,8% manje u odnosu na prosinac 2019. godine, a 12,5% manje u odnosu na ožujak 2020. godine.

Ukupan iznos neizvršenih osnova za plaćanje poslovnih subjekata, evidentiran u Očevidniku o redoslijedu osnova za plaćanje, iznosio je 4,9 milijardi kuna (glavnica), što je za 959,6 milijuna kuna (16,3%) manje u odnosu na godinu dana ranije, a 11,1% manje u odnosu ožujak 2020. g.

 

Komentiraj