[quote_box_center]

  • Ukupni prihodi i primitci proračuna u 2014. su u odnosu na one u 2013. manji za 1,7 posto
  • U strukturi prihoda najveći su prihodi poslovanja (93,8 posto), a manji prihodi od prodaje nefinancijske imovine (4,7 posto) i primitci od financijske imovine i zaduživanja (1,5 posto)

[/quote_box_center]

S kolegija riječkog gradonačelnika Vojka Obersnela u utorak je Gradskom vijeću upućen prijedlog izvještaja o izvršenju gradskog proračuna za 2014., godinu po kojem su ukupni ostvareni prihodi i primitci bili 682,7 milijuna kuna ili 83,7 posto od planiranih, a ukupni rashodi i izdatci 707,8 milijuna kuna ili 86,7 posto od plana, pa je ostvaren tekući manjak prihoda od oko 25 milijuna kuna.

Ukupni prihodi i primitci proračuna u 2014. su u odnosu na one u 2013. manji za 1,7 posto.

U strukturi prihoda najveći su prihodi poslovanja (93,8 posto), a manji prihodi od prodaje nefinancijske imovine (4,7 posto) i primitci od financijske imovine i zaduživanja (1,5 posto).

Gradonačelnik Obersnel ocijenio je da je ostvarenje proračuna u skladu s općom gospodarskom situacijom u Hrvatskoj. Rashodi su, budući se nastojalo ne smanjivati investicijski ciklus i financiranje programa koji utječu na kvalitetu života građana, za 25 milijuna kuna veći od prihoda, rekao je.

Povećana izdvajanja za zaposlene

Obersnel je istaknuo da se sveukupna gospodarska situacija odražava i na gradski proračun pa je, iako su ostvareni nešto veći porezni prihodi, zabilježen manji prihod od poreza na promet nekretninama.

Iako su prihodi od komunalne naknade i imovine ostvareni u relativno visokom postotku, ipak su nešto niži od planiranih, jer je gradska uprava, sa željom da im olakša poslovanje, mnogim poduzetnicima omogućila obročnu otplatu dugova.

Obersnel je naveo i da su, što se tiče rashoda, zbog povećanja izdvajanja za zdravstveno osiguranje povećana izdvajanja za zaposlene, naknade građanima ostvarene su na razini plana, a smanjeni su materijalni troškovi, kao i ostali prihodi, razne donacije i pomoći.

Komentiraj