Hina

Saborski odbor raspisao javni poziv za članove Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa

Saborski Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove raspisao je javni poziv za podnošenje prijedloga za izbor predsjednika i članova Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, koji je objavljen u Narodnim novinama 11. kolovoza, a rok za podnošenje prijedloga je 15 dana.

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa čine predsjednik i četiri člana, mandat je pet godina i mogu biti brani najviše dva puta, napominje se u Javnom pozivu te se navode uvjeti za te dužnosti.

Za predsjednika odnosno člana Povjerenstva može biti izabrana osoba koja ima hrvatsko državljanstvo i prebivalište na području Republike Hrvatske; koja je završila diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij kojim se stječe 300 ECTS bodova ili četverogodišnji dodiplomski studij kojim se stjecala visoka stručna sprema prema prijašnjim propisima; a za predsjednika Povjerenstva uvjet je je završen diplomski sveučilišni studij pravne struke (magistar prava) i položen pravosudni ispit.

Nadalje, uvjet je da kandidati imaju najmanje osam godina radnog iskustva u struci i istaknute rezultate rada; da nisu osuđivane za kaznena djela i da se protiv njih ne vodi kazneni postupak za kaznena djela za koja se postupak pokreće po službenoj dužnosti; da nisu u političkoj stranci pet godina do dana kandidiranja.

Na temelju navedenih odredbi Zakona o sprječavanju sukoba interesa pozivaju se svi zainteresirani da podnesu prijedlog s oznakom kandidature za člana ili predsjednika Povjerenstva te prilože dokumentaciju o ispunjenju uvjeta (iz članka 33. stavka 1. i 2. Zakona), a posebice: životopis (Europass format); domovnicu (izvornik ili ovjeren preslik); uvjerenje o prebivalištu na području Republike Hrvatske (izvornik ili ovjeren preslik); diplomu o završenom stupnju obrazovanja (izvornik ili ovjeren preslik); elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i potvrdu o radnom iskustvu u struci (izvornik ili ovjeren preslik); uvjerenje suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (izdano nakon objave ovog javnog poziva); vlastoručno potpisanu izjavu da nije član političke stranke niti je bio član političke stranke posljednjih pet godina do dana kandidiranja za predsjednika ili člana Povjerenstva; dokaz o položenom pravosudnom ispitu (izvornik ili ovjeren preslik ‒ odnosi se isključivo na kandidate za predsjednika).

Rok za podnošenje prijedloga je 15 dana od objave javnog poziva, a upućuju se Odboru za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora, na adresu: Trg sv. Marka 6, 10000 Zagreb.

Neće se razmatrati nepotpuni i nepravodobni prijedlozi te prijedlozi s dokumentacijom iz koje se ne može utvrditi ispunjava li kandidat uvjete iz članka 33. Zakona, navodi se u Javnom pozivu Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora.

Poziv je objavljen u oglasnom dijelu Narodnih novina NN 79/2017 pod kategorijom Objava.

Komentiraj