Andreja Ana Lopac: ‘LNG terminal na Krku podiže ljestvicu sigurnosti i lučkih usluga’

Autor:

LNG Hrvatska

Andreja Ana Lopac iz tvrtke LNG Hrvatska govori o provedbi aktivnosti vezanih uz definiranje lučkog područja unutar kojeg će se odvijati operacije Terminala, uključivo s prekrcajem i skladištenjem ukapljenog plina

Do sada smo o LNG terminalu na otoku Krku govorili iz prizme energetike i njegove strateške uloge kao dobavnog pravca prirodnog plina te jednog od ključnih temelja ne samo hrvatske energetske stabilnosti, nego i zemalja u regiji. U tri godine postojanja LNG terminal potvrdio je svoj status važne energetske karike ne samo Hrvatske, nego i ovog dijela Europe i u potpunosti je opravdao izgradnju. No LNG terminal priča i još jednu priču, onu pomorsku, koju nam predstavlja Andreja Ana Lopac koja je u tvrtki LNG Hrvatska odgovorna upravo za taj dio poslovanja:

‘’Već prvim danima donošenja odluke o izgradnji LNG terminala kao plutajućeg rješenja s FSRU brodom LNG Croatia kao najvažnijim dijelom terminala, bilo je potrebno provesti aktivnosti vezane uz definiranje lučkog područja unutar kojeg će se odvijati operacije terminala, uključivo s prekrcajem i skladištenjem LNG-ja, njegovim uplinjavanjem, privezom FSRU broda, privezom LNG tankera koji dopremaju LNG i povezanih lučkih djelatnosti. Područje Luke LNG terminala definirano je u obuhvatu potrebnom za smještaj i rad kopnenog dijela terminala i FSRU broda, uključivo s postupcima i lučkim djelatnostima vezanim uz dolazak i odlazak LNG tankera. No to je bio samo početak naše lijepe pomorske priče’’.

MEGAWATT: S obzirom na to da je terminal izveden kao FSRU brod jedinstven u Hrvatskoj, je li ga poznavalo hrvatsko zakonodavstvo i koliko je bilo zahtjevno uskladiti se s jedne strane propisima koji uređuju poslovanje u energetici i plinskom okruženju, a s druge strane onima koji uređuju pomorstvo?

Hrvatsko zakonodavstvo prepoznalo je FSRU brod prvenstveno kao LNG tanker, odnosno tanker za ukapljene plinove, te ga je definiralo u smislu vrste broda i njegova tereta. Uz takvu vrstu brodova, odnosno njihova tereta, definirani su propisi koji uređuju postupanje s opasnim teretima kao i preduvjete koje je potrebno ispuniti da luka može prihvatiti takvu vrstu brodova. Ono što je bilo potrebno dodatno urediti je dio operacija našeg FSRU broda vezan uz uplinjavanje te simultane operacije koje se provode na FSRU brodu i u luci, što je dodatno raspisano u nadležnom nacionalnom pravilniku. Također, tvrtka LNG Hrvatska izradila je i od nadležnih tijela ishodila rješenja o prihvaćanju niza pravilnika kojima se uređuju aktivnosti u našoj luci, od maritimnih studija kojima su definirana prometno-plovidbena rješenja i mjere maritimne sigurnosti, do pravilnika kojima se uređuje održavanje reda i sigurnosti u lučkom operativnom području, prihvat i rukovanje otpadom u luci, rukovanje LNG-jem i prirodnim plinom kao opasnim teretima te mjere u izvanrednim okolnostima. Propisani su načini najave i prijave dolaska te uplovljavanja, priveza i isplovljavanja LNG tankera kao i FSRU broda LNG Croatia u slučaju nužde. Stavljen je u funkciju Lučki kontrolni centar Omišalj LNG Traffic djelatan 24 sata, definirana je sigurnosna zona te područje manevriranja. Za luku je provedena i od nadležnih tijela prihvaćena Procjena sigurnosne zaštite lučkog operativnog područja te je izrađen i od nadležnih tijela prihvaćen Plan sigurnosne zaštite lučkog operativnog područja, nakon čega je za luku izdana Izjava o sukladnosti lučkog operativnog područja s odredbama SOLAS konvencije te međunarodnog Pravilnika o sigurnosti brodova i lučkih prostora (tzv. pravilnik ISPS), koja se nakon inspekcije luke ovjerava svake godine.

‘Za dolazeći tanker zahtijeva se dostava dokumentacije kojom se provjerava tehnička kompatibilnost s Terminalom odnosno FSRU brodom LNG Croatia’

MEGAWATT: S obzirom na broj LNG tankera koji dolaze u luku i na terminal koji će proširenjem kapaciteta biti sve veći, postali ste značajni subjekt u Riječkom zaljevu ne samo po broju brodova i vrijednosti tereta, nego i po zahtijevanoj kvaliteti lučkih usluga koje je potrebno dati LNG tankerima kao i visokom nivou sigurnosti.

Da, u pravu ste, početak rada LNG terminala, odnosno dolazak FSRU broda LNG Croatia te LNG tankera i visoki standardi i zahtjevi LNG industrije podigli su ljestvicu u smislu visokog nivoa sigurnosti i zahtijevane kvalitete lučkih usluga koje se pružaju u našem lučkom području, i LNG tankerima i FSRU brodu LNG Croatia. U tu svrhu s davateljima lučkih usluga održali smo prije potpisivanja ugovora niz sastanaka, a zahtijevana je bila i dodatna obuka za rad u LNG okruženju, s posebnim naglaskom na sigurnost. Osim osposobljenosti djelatnika davatelja lučkih usluga, poseban naglasak dan je na opremljenost i ispravnost njihovih radnih sredstava. Odredbe maritimnih studija propisale su potrebne snage kao i broj tegljača koji sudjeluju u manevrima pristajanja i odveza FSRU broda k i LNG tankera, ali i u pružanju pripravnosti i protupožarnoj zaštiti u slučaju nužde. Traženi su i razrađeni razni scenariji, točnije njih 22, koji su provedeni na simulatoru u realnom vremenu kako bi se provjerio status spremnosti zapovjednika LNG tankera, zapovjednika FSRU broda LNG Croatia, peljara i tegljača u slučaju da se tijekom manevra pristajanja ili odveza, odnosno tijekom boravka na vezu dogodi neki od neželjenih događaja. Održan je niz kvalitetnih sastanaka naše lučke zajednice na kojima su predstavljeni zahtjevi LNG industrije prema radu luke i LNG terminala te potreba „Just In Time“ lučkih usluga s obzirom na specifičnost rada terminala u kojem LNG tanker doprema LNG u točno određeni dan i sat s obzirom na nivo zapunjenosti spremnika FSRU broda i nominirane rate uplinjavanja. U svrhu provjere općeg stupnja pripravnosti svih dionika održavaju se vježbe kojima se provjerava pripravnost i odziv svih subjekata za neki neželjeni događaj kao i ispravnosti sredstava, uređaja i opreme namijenjene sigurnosnoj zaštiti luke, odnosno terminala. Kroz navedene vježbe dodatno se uvježbava krizna komunikacija, uzbunjivanje, korištenje adekvatnih sredstava, uređaja i opreme, nakon čega analizom provedenih vježbi dolazimo do mogućeg područja poboljšanja, čime se postiže još kvalitetniji i sigurniji rad.

‘Prije odveza, a nakon što predstavnici vlasti obave potrebnu odlaznu administraciju te Lučka kapetanija Rijeka izda Dozvolu odlaska broda, na LNG tanker ukrcava se peljar i kreću pripreme za odvez u manevru u kojem sudjeluju i dva tegljača’. FOTO: LNG Hrvatska

MEGAWATT: Koji sve dionici sudjeluju u prihvatu LNG tankera, odnosno u radu luke i kako izgleda jedan dolazak LNG tankera?

Pripreme za dolazak svakog LNG tankera, kako za nas tako i za taj LNG tanker, počinju znatno prije nego što tanker ukrca LNG na otpremnom LNG terminalu i krene prema nama. Za dolazeći tanker zahtijeva se dostava dokumentacije kojom se provjerava tehnička kompatibilnost s terminalom, odnosno FSRU brodom LNG Croatia. LNG tankeru koji je pošao provjeru usklađenosti izdaje se certifikat te se on upisuje u Registar odobrenih brodova. Nakon toga, kad LNG tanker napusti luku ukrcaja i uputi se prema nama, slijedi postupak prijave LNG tankera koji uključuje dostavu dokumentacije vezane uz ukrcani teret. Prema dostavljenim podacima LNG tanker prijavljuje se putem hrvatskog sustava CIMIS unutar kojega niz dionika ima svoju ulogu u administriranju dolaska navedenog broda; ovlašteni djelatnici tvrtke LNG Hrvatska, agent broda, nadležna lučka kapetanija, VTS, sanitarni inspektor, djelatnici carine… Rok za završetak administriranja LNG tankera kroz CIMIS sustav je najkasnije 72 sata prije dolaska tankera na pilotsku stanicu. LNG tankeri podliježu obvezi obalnog i lučkog peljarenja, gdje peljar vodi tanker do luke LNG terminala i daje stručne savjete zapovjedniku tankera vezano uz plovidbu, manevar, privez/odvez… Nakon što LNG tanker ukrca peljara, zapovjednik LNG tankera izdaje pismo spremnosti gdje svojim potpisom potvrđuje da je u svakom smislu spreman za privez i prekrcaj tereta te prilaže presliku stanja spremnika kojom dokazuje da su tlakovi u spremnicima kao i temperatura LNG-ja u skladu sa zahtijevanim parametrima. Ako je dostavljeno u skladu s traženim parametrima, zapovjednik FSRU broda LNG Croatia svojim potpisom prihvaća izdano pismo spremnosti, čime su stvoreni preduvjeti davanja odobrenja LNG tankeru da krene prema terminalu. U manevru dolaska LNG tankera sudjeluju 4 tegljača koji ga pozicioniraju u takozvanu simetralu manifolda obaju brodova, nakon čega se LNG tanker privezuje uz FSRU brod i privezne utvrde luke. Po završenom privezu i nakon što predstavnici vlasti obave inspekciju tankera i Lučka kapetanija Rijeka izda odobrenje za slobodan promet obalom, na LNG tanker dolaze predstavnici luke i FSRU broda kako bi obavili sigurnosni pregled tankera i održali takozvani pretransfer sastanak. Na sastanku se komuniciraju sve predstojeće aktivnosti vezane uz boravak LNG tankera na terminalu i operacije s teretom koje se bilježe u niz obrazaca koji se trojno potpisuju i predstavljaju obvezujuće procedure koje će se provoditi. LNG tanker oprema se opremom potrebnom za prekrcaj LNG-ja, tzv. kriogenim hosama, nakon čega slijede operacije inertiranja, hlađenja, testiranja i tek nakon ostvarenja zadovoljavajućih parametara započinje prekrcaj LNG-ja. Po završetku prekrcaja slijede operacije kojima se kriogene hose dovode u stanje mogućeg sigurnog otpajanja te vraćanja na FSRU brod. Nakon toga slijedi takozvani posttransfer sastanak na kojem se potpisuju dokumenti vezani uz količine prekrcanog tereta, evaluacijski obrasci i dogovara odvez tankera. Prije odveza, nakon što predstavnici vlasti obave potrebnu odlaznu administraciju te Lučka kapetanija Rijeka izda dozvolu odlaska broda, na LNG tanker ukrcava se peljar i kreću pripreme za odvez u manevru u kojem sudjeluju i dva tegljača. I taman kako mahnemo odlazećem LNG tankeru i zaželimo mu dobro more, stignemo se malo naspavati, počinju pripreme za dolazak idućeg tankera. No bez obzira na ludi tempo i zahtjevnost, za mene ovo je najljepši posao, a naš brod LNG Croatia najljepši je na svijetu.

PROMO

Komentari

Morate biti ulogirani da biste dodali komentar.