Tri kandidatkinje za dužnost dekana Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

FaH

Vijeće Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na sjednici u četvrtak, 23. ožujka birat će dekana, odnosno dekanicu, a za izbor na tu dužnost predložene su tri kandidatkinje – Vesna Vlahović-Štetić, Ivana Franić i Mirjana Polić Bobić, objavljeno je na internetskim stranicama Filozofskog fakulteta.

Prof. dr. sc. Vesna Vlahović-Štetić predloženica je Odsjeka za psihologiju, kandidaturu izv. prof. dr. sc. Ivane Franić podržao je Odsjek za romanistiku, dok je prof. dr. sc. Mirjana Polić Bobić predloženica Inicijativnoga kruga za obranu dostojanstva akademskoga života.

Postupak izbora za dekana za mandatno razdoblje 2017./2018.-2019./2020. pokrenut je na sjednici Vijeća Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održanoj 16. veljače, a poziv za podnošenje prijedloga objavljen je 21. veljače.

Na sjednici 23. ožujka predloženice će predstaviti svoje programe, a kandidaktiknju koja dobije najviše glasova fakultetskoga Vijeća nakon toga mora potvrditi i Senat Sveučilišta u Zagrebu.

Vlahović-Štetić: Podići standard u domeni nastave i znanosti, ali i djelovanja u društvu

Prof. dr. sc. Vesna Vlahović-Štetić redovita je profesorica Filozofskog fakulteta od 2007. godine, a u trajno zvanje izabrana je 2012. godine. Od početka sveučilišne karijere, navodi se u životopisu, nastavno je i znanstveno usmjerena na područje psihologije obrazovanja i školske psihologije.

Od 2002. do 2004. bila je zamjenica pročelnice Odsjeka za psihologiju, od 2000. do 2015. bila je predstojnica Katedre za školsku psihologiju, a od 2015. pročelnica je Odsjeka za psihologiju. U više navrata bila je članica Znanstveno-nastavnog vijeća FF-a, a sudjelovala je i u radu fakultetskog Povjerenstva za unapređivanje kvalitete nastave.

U predloženom programu rada Vlahović-Štetić uz ostalo navodi da FF treba artikulirati i primjenjivati novu viziju čija će osnova biti dizanje standarda u domeni nastave i znanosti, ali i u domeni djelovanja u društvu.

Buduća uprava, kako ističe, ima tri osnovna zadatka – okončati krizu upravljanja, repozicionirati Filozofski fakultet i prilagoditi ga promjenama u sustavu financiranja visokog obrazovanja i znanosti te sustavu kontrole kvalitete.

Jednom od temeljnih zadaća nove uprave smatra i ujednačavanje studijskih programa na preddiplomskom i diplomskom studiju, ali i pokretanje rasprave o razredbenom postupku, odnosno prijemnom ispitu.

Vlahović-Štetić u programu ističe da će se zauzimati za unapređenje sveučilišne nastave i njezino prožimanje s istraživanjem, ujednačavanje studijskih programa, integraciju istraživačkih kapaciteta, otvoreno i odgovorno poslovanje, transparentnu kadrovsku politiku, unapređenje pravne strukture i jačanje uloge Vijeća te aktivnu suradnju s odsjecima.

Franić: Redefinirati ulogu i sadržaj razredbenog postupka

Izv. prof. dr. sc. Ivana Franić od 2009. predaje na nastavničkom smjeru diplomskog studija francuskoga jezika. Predmeti njezina znanstvenog interesa su opća i francuska sintaksa te leksikografija i povijest leksikografije.

Na fakultetu je obavljala dužnost prodekanice za studijske programe i cjeloživotno obrazovanje u mandatima dekana Damira Borasa i dekana Vlatka Previšića, a trenutačno je o.d. prodekana za studijske programe i cjeloživotno obrazovanje. Uz ostalo, bila je zamjenica pročelnika Odsjeka za romanistiku (2011./2012.).

Franić uz ostalo predlaže redefiniranje uloge i sadržaja razredbenog postupka za studij uz uvođenje provjera predznanja. Smatra da je nužno unaprijediti kvalitetu nastave u cjelini te reformirati studijske programe i preobraziti ih u integrirane preddiplomske i diplomske studije čime bi se olakšao upis na diplomski studij te racionalizirati broj izbornih kolegija.

Predlaže i ustrojavanje Ureda za znanost i projekte kojemu bi temeljna zadaća bila potpora istraživanjima i istraživačima te uključivanje Fakulteta u međunarodne istraživačke strukture.

Franić se u svom programu zalaže i za poticanje mobilnosti studenata te povećanje broja kolegija na engleskom i drugim jezicima.

Polić Bobić: Poboljšati studijske programe

Dr. sc. Mirjana Polić Bobić na Odsjeku za romanistiku Filozofskog fakulteta hispanoameričku i španjolsku književnost predaje od 1978. godine, od 2001. je redoviti profesor, a 2008. izabrana je u trajno zvanje.

Uz ostale dužnosti, u dva je navrata obavljala dužnost pročelnice Odsjeka za romanistiku (1993.-1995. i 2011.-2015.), od 1994.-1995. bila je povjerenica dekana FF-a za međunarodnu suradnju, a od 1995.-1998. prorektorica za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu. Godine 20014./2005. bila je pomoćnica ministra znanosti, obrazovanja  i športa za visoko obrazovanje.

Odlikovana je Redom Danice Hrvatske s likom Ruđera Boškovića (1998.) i Križem Časnice Reda Izabelel Katoličke Kraljevstva Španjolske (2001.).

Jednim od glavnih zadataka nove uprave Polić Bobić smatra pripreme za poboljšanje programa studija. Potrebno je, ističe, procijeniti je li “odsječka” struktura fakulteta u sadašnjem obliku ujedno i najpovoljnija za razvitak pojedinih studija i struka.

Polić Bobić uz ostalo predlaže imenovanje povjerenstva koje bi donijelo prijedloge za raspravu o suradnji među odsjecima te osnivanje savjeta za organizaciju znanstveno-istraživačkih potencijala koji bi trebao predlagati teme te način organizacije i financiranja velikih znanstveno-istraživačkih projekata.

Organizaciju uprave i pratećih službi smatra zadovoljavajućom, no primjedbe ima na sastav Fakultetskoga vijeća u kojemu su, kako navodi u svojem programu, najmanje zastupljeni redoviti i izvanredni profesori. Predlaže promjenu statuta fakulteta i ostale promjene kojima će se delegatsko načelo zastupljenosti u Fakultetskom vijeću zamijeniti drugim modelima.

Komentiraj