Sabor danas raspravlja o amandmanima i glasuje o Kujundžiću

Hrvatski sabor u petak nastavlja sjednicu izjašnjavanjem o amandmanima na nekoliko zakonskih prijedloga nakon čega bi u podne trebalo uslijediti glasovanje, a na dnevnom redu je i Izvješće o državnim potporama za 2018. godinu.

Prema Izvješću u RH u 2018. godini, dodijeljeno je oko 14,8 milijun kuna potpora, udio tih ukupnih potpora u bruto društvenom proizvodu (BDP) iznosio je 3,88 posto, udio u rashodima države iznosio je 11,25 posto, potpore po zaposlenom iznosile su 10.381 kuna, dok su potpore po stanovniku RH iznosile 3.613 kuna.

Prema kategorijama, potpore se dijele na potpore u sektoru poljoprivrede i ribarstva te na potpore u sektoru industrije i usluga. Potpore u sektoru industrije i usluga dijele se na horizontalne i sektorske potpore. U 2018. godini potpore u sektoru industrije i usluga iznosile su oko 8,6 milijuna kuna, što čini 58,4 posto udjela u ukupno dodijeljenim potporama te s udjelom u BDP-u od 2,27 posto, dok su potpore u sektoru poljoprivrede i ribarstva iznosile ukupno 6,1 milijun kuna, odnosno 41,6 posto udjela u ukupno dodijeljenim potporama, te s udjelom u BDP-u od 1,61 posto.

Unutar potpora sektoru industrije i usluga dodijeljenih u prošloj godini u iznosu od 8,6 milijuna kuna, iznos od 5,3 milijuna kuna ili 61,4 posto udjela potpora industriji i uslugama čine potpore dodijeljene posebnim sektorima, dok se iznos od 3,3 milijuna kuna ili 38,6 posto udjela odnosi na horizontalne potpore. U 2018. godini od ukupno dodijeljenih horizontalnih potpora, uključujući regionalne potpore i potpore na lokalnoj razini, u iznosu od 3,3 milijuna kuna, na horizontalne potpore u užem smislu odnosi se iznos od oko 2 milijuna kuna.

Sjednica počinje u 9:30 sati.

Komentiraj