Sabor bez glasovanja, raspravlja se o dva zakona iz sektora poljoprivrede

Posljednjeg radnog dana za ovaj tjedan u Saboru neće biti uobičajenog glasovanja. Zastupnici će raspravljati o dva zakona iz sektora Ministarstva poljoprivrede kojima se jača službena kontrola u lancu proizvodnje hrane.

Prijedlogom zakona o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja uređuje se provedba službenih kontrola u svim fazama proizvodnje, prerade i distribucije u cijelom poljoprivredno prehrambenom lancu s ciljem osiguranja njihove ispravnosti.

Tako bi se obavljanje službenih kontrola proširilo i na zdravlje bilja i sredstva za zaštitu bilja, te veterinarskim organizacijama delegiraju poslovi službenih kontrola hrane životinjskog podrijetla.

Izmjenama Zakona o veterinarstvu, pak, brišu se pojedine odredbe koje će ubuduće biti regulirane zakonom o službenim kontrolama.

Komentiraj