Hrvatska agencija za okoliš i prirodu u petak je predstavila rezultate projekta “Tehnička pomoć za pripremu projekata za očuvanje i upravljanje Natura 2000 mrežom” koji omogućava povlačenje 60-tak milijuna eura za kapitalne projekte iz područja zaštite prirode, priopćila je ta agencija.

Projekt “Tehnička pomoć za pripremu projekata za očuvanje i upravljanje Natura 2000 mrežom” sufinanciran je iz Kohezijskog fonda EU, kroz Operativni program Zaštita okoliša 2007.-2013..

Vrijednost projekta je 1.520.000 kuna, od čega je 1.292.000 kuna EU sredstava, a provodio se od lipnja 2014. do kraja 2016. godine. Tim projektom pružena je tehnička pomoć Hrvatskoj agenciji za okoliš i prirodu za pripremu projektne dokumentacije koja će se u razdoblju od 2014. do 2020. koristiti za daljnju prijavu za financiranje tri EU projekata: uspostava i provedba monitoringa u skladu s obvezama iz Direktive o pticama i Direktive o staništima, vrijednog 10 milijuna eura, kartiranje morskih staništa na području Jadranskog mora u nadležnosti RH, vrijednog 12 milijuna eura, te izrada okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000, vrijednog 40 milijuna eura.

Rezultate je predstavile ravnateljica Hrvatske agencije za okoliš i prirodu Ivana Gudelj, izvijestivši da projekt omogućava povlačenje 60-tak milijuna eura za kapitalne projekte iz područja zaštite prirode financirane iz Strukturnih i investicijskih fondova EU sukladno Operativnom programu Konkurentnost i kohezija od 2014. do 2020. godine.

Stručna voditeljica Hrvatske agencije za okoliš i prirodu Ana Štrbenac predstavila je projektnu dokumentaciju za Izradu okvira za uspostavu upravljanja sustava ekološke mreže Natura 2000, kako bi se osiguralo povoljno stanje očuvanosti ciljanih vrsta i staništa.

“Projekt uključuje nekoliko komponenata, a najopsežnija je izrada nacrta planova upravljanja kroz strukturirani participatorni proces sukladno smjernicama i to 101 plana za najmanje 200 područja ekološke mreže, izrada šumskogospodarskih planova koji na odgovarajući način sagledavaju zahtjeve ekološke mreže te izrada programa zaštite šuma za nacionalne parkove i stroge rezervate”, rekla je Štrbenac.

Uspostavu i provedbu monitoringa u skladu s obvezama iz Direktive o pticama i Direktive o staništima i Kartiranje morskih staništa na području Jadranskog mora u nadležnosti Republike Hrvatske predstavile su voditeljice odsjeka Hrvatske agencije za okoliš i prirodu Vlatka Dumbović Mazal i Katja Jelić.

Zaključeno je kako je projekt “Tehnička pomoć za pripremu projekata za očuvanje i upravljanje Natura 2000 mrežom” pridonio postizanju općeg cilja Operativnog programa Zaštita okoliša 2007.-2013. u okviru priprema za novo programsko razdoblje 2014. – 2020., pružajući osnovu za daljnje efikasno korištenje EU fondova.

Komentiraj