Od 20 do 100 tisuća kuna za mlade tvrtke, žene poduzetnice i razvojne i inovativne projekte u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Splitsko-dalmatinska županija očekuje rekordan broj prijava na natječaju za dodjeljivanje potpora osnivanju i razvoju malog gospodarstva na području županije kojim se motiviraju mlade poduzetničke tvrtke i obrti, kao i žene poduzetnice te na natječaju za program ‘Istraživanje, razvoj i inovacije’ za 2022. godinu, a poduzetnici koji se prijave do 4. srpnja mogu dobiti od 20 do 100 tisuća kuna, ovisno o programu

Splitsko-dalmatinska županija na čelu sa županom Blaženkom Bobanom opredijelila se za nov pristup gospodarskom razvoju. Razvojnim dokumentima utvrđeno je da je županiji potrebna nova gospodarska struktura koja se temelji na kontinuiranom istraživanju, privlačenju proizvodno i tehnološki orijentiranih ulaganja te na gospodarstvu utemeljenom na znanju i poduzetničkoj inicijativi. Cilj županije je poticanjem osnivanja i razvoja gospodarskih subjekata, a posebno onih koje se bave inovacijama i razvojem, unaprijediti ukupnu gospodarsku sliku i doprinijeti ravnomjernom razvoju županije, razvoju malog i srednjeg poduzetništva, usvajanju novih tehnologija, diversifikaciji gospodarstva, snažnijoj specijalizaciji, jačanju konkurentnosti i internacionalizaciji gospodarstva SDŽ-a, smanjivanju nezaposlenosti među mladima i visokoobrazovanim osobama, kao i jačanju kapaciteta za rad na projektima financiranim iz EU fondova.

Zbog toga je Splitsko-dalmatinska županija 3. lipnja raspisala čak dva javna poziva za podnošenje zahtjeva za bespovratne potpore sufinancirane iz EU projekata i to iz programa osnivanja i razvoja malog gospodarstva i iz programa “Istraživanje, razvoj i inovacije” za 2022. godinu, a poduzetnici koji se prijave do 4. srpnja mogu dobiti od 20 do 100 tisuća kuna potpora, ovisno o programu.

Iako su natječaji otvoreni do 4. srpnja, već je sada zabilježen velik broj prijava, a u županiji očekuju rekordan broj prijavitelja u odnosu na ranije natječaje. Kao i prethodnih godina, svi prijavitelji koji zadovolje uvjete Programa, Pravilnika i Javnog poziva, dobit će traženu potporu jer će župan Blaženko Boban i Županijska skupština osigurati dodatna sredstva prilikom rebalansa proračuna.

Blaženko Boban, splitsko-dalmatinski župan i Županijska skupština zbog rekordnog broja prijava na natječaje za potpore osigurat će dodatna sredstva prilikom rebalansa proračuna. FOTO: Splitsko-dalmatinska županija

PODUZETNICI POČETNICI I ŽENE PODUZETNICE

U prvom pozivu u fokusu su mlade tvrtke, ne starije od dvije godine, to jest poduzetnici početnici i žene poduzetnice.

Pravo na sredstva mogu ostvariti poduzetnici koji posluju do 2 godine i oni koji upošljavaju najmanje jednu osobu ili su sami zaposleni na puno radno vrijeme, a žene poduzetnice s troje i više djece mogu se prijaviti na natječaj i ako posluju više od dvije godine. Programom je isključena trgovina na malo, ugostiteljstvo tipa kafića i prijevoz, kao i sezonske djelatnosti jer je jedan od uvjeta da se djelatnost obavlja cijelu godinu.

Potpore se mogu ostvariti za nabavu alata, strojeva, postrojenja i uređaja te računalnih programa namijenjenih isključivo za obavljanje poslovne djelatnosti, nabavu vozila za gospodarske svrhe, ulaganje u razvoj novih proizvoda ili usluga, uvođenje proizvoda na tržište, proizvodnju uz smanjenje troškove, ulaganje u poboljšanja i prilagodbu poslovnog prostora obavljanju poslovne djelatnosti, unutarnjeg uređenja poslovnih prostora i radionica u skladu s trendovima ili radi uvođenja novih načina rada, zatim za ulaganja u upravljanje i zaštitu intelektualnog i industrijskog vlasništva, pripremu, uvođenje i certificiranje sustava upravljanja kvalitetom i normi, kao i za troškove stjecanja prava uporabe znaka Hrvatska kvaliteta, Izvorno hrvatsko, Tradicijskog obrta i Hrvatski otočni proizvod. Prihvatljivi su i troškovi ulaganja u marketinške aktivnosti kao što su dizajn, izrada web stranice i izrada promidžbenog materijala, poduzetnička izobrazba i stručno osposobljavanje vezano za djelatnost prijavitelja, kao i usluge konzultanata, ali do iznosa 2000 kuna na godišnjoj razini.

Za Korisnike žene poduzetnice s više od dvije godine poslovanja potpora se isključivo i samo dodjeljuje za trošak čuvanja djece, troškove vrtića, troškove odgajatelja, za treće i svako naredno dijete u 100% iznosu opravdanih troškova, a najviše do 6000 kuna po djetetu, na godišnjoj razini.

Županija je imala intenciju posebno motivirati poduzetnike koji žive izvan samog Splita pa tako poduzetnici i žene poduzetnice iz Splita mogu ostvariti potporu u 50%, odnosno 80% za poduzetnice, iznosu opravdanih troškova, a najviše do 20 tisuća kuna, dok poduzetnici i poduzetnice izvan Splita mogu ostvariti potporu u 80% iznosu opravdanih troškova, a najviše do 30 tisuća kuna.

Posebna se pažnja posvetila poduzetnicima koji imaju 50 i više godina pa tako oni iz Splita mogu ostvariti do 30 tisuća kuna potpore, a oni izvan Splita čak do 50 tisuća kuna.

Osobe s invaliditetom, neovisno o tome žive li u Splitu ili izvan Splita, mogu dobiti potporu u 80% iznosu opravdanih troškova, a najviše do 50 tisuća kuna.

ISTRAŽIVANJE, RAZVOJ I INOVATIVNE STARTUP TVRTKE

Drugi natječaj namijenjen je podjednako i privatnim poduzetnicima i znanstvenoj zajednici. Riječ je o Programu tehnološkog razvoja, istraživanja i primjene inovacija koji je u primjeni od 2014. godine, a od 2018. godine provodi se pod nazivom Program Istraživanje, razvoj i inovacije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“ broj 35/18).

Programom su obuhvaćene tri mjere: sufinanciranje razvojno-istraživačkih projekata malih i srednjih poduzeća, sufinanciranje pripreme i provedbe razvojnih projekata nominiranih ili odabranih za financiranje iz sredstava europskih fondova i sufinanciranje inovativnih poduzetničkih startup pothvata, a maksimalni iznos potpore je 100 tisuća kuna.

Anđelko Katavić, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu fokusiran je na natječaje koji trebaju doprinijeti novom pristupu gospodarskom razvoju Županije. FOTO: Splitsko-dalmatinska županija

U prvoj mjeri sufinanciranja razvojno-istraživačkih projekata malih i srednjih poduzeća potpore se odnose na primjenjivo istraživanje, ispitivanje ili eksperimentalni razvoj s ciljem stvaranja novog proizvoda i/ili poslovnog modela, izradu prototipa i/ili demonstraciju tehničke izvedivosti, diseminaciju rezultata projekta te upravljanje rezultirajućim intelektualnim vlasništvom.

Očekivani rezultati su: novi proizvod, usvajanje novih tehnologija i proizvodnih procesa, zaštićeno intelektualno vlasništvo i licencije, nova radna mjesta i novi projekti. Prijaviti se mogu mala ili srednja poduzeća sa sjedištem na području Splitsko-dalmatinske županije koja u trenutku podnošenja projektne prijave imaju najmanje 3 zaposlenika, a na provedbi projekta moraju imati jednog partnera to jest visoko učilište ili znanstvenu organizaciju. Visina potpore iznosi do 30% ukupno dokumentiranih prihvatljivih troškova pojedinog projekta, a ne više od 100 tisuća kuna, a sama provedba može trajati najviše 12 mjeseci.

Druga mjera, sufinanciranje pripreme i provedbe razvojnih projekata nominiranih ili odabranih za financiranje iz sredstava europskih fondova, namijenjena je visokim učilištima koja su upisana u Upisnik visokih učilišta, znanstvenim organizacijama koje su upisane u Upisnik znanstvenih organizacija i malim ili srednjim poduzećima koja se bave istraživanjem i razvojem i koja imaju najmanje 3 zaposlenika u trenutku podnošenja projektne prijave.

Očekivani rezultati su: uspostavljanje i razvoj poduzetničke, tehnološke i inovacijske infrastrukture, uspostavljanje i razvoj potpornih usluga malim i srednjim poduzećima, novi proizvodi i usluge, umrežavanje znanstveno-istraživačkog i gospodarskog sektora, međunarodno partnerstvo, zaštićeno intelektualno vlasništvo, nova radna mjesta, a visina potpore iznosi do 15% ukupno dokumentiranih prihvatljivih troškova pojedinog projekta, a ne više od 100 tisuća kuna.

Treća mjera je sufinanciranje inovativnih poduzetničkih startup pothvata, a odnosi se na poduzeća osnovana unutar dvije godine do datuma podnošenja Prijave, čija se djelatnost temelji na suvremenoj tehnologiji kao ključnom elementu poslovanja, s najmanje jednim zaposlenikom. Cilj ove mjere je rast broja novih poduzeća na području županije, zapošljavanje stručne i visoko-obrazovane radne snage te stvaranje novih proizvoda i usluga.

Prihvatljive aktivnosti su: pokretanje novog start up poduzeća zasnovanog na inovacijama, provjera potencijalno inovativnog koncepta, istraživanje tržišta i konkurencije, testiranje s krajnjim korisnicima i optimizacija ponudbene vrijednosti, razvoj, promocija i komercijalizacija novih proizvoda i pratećih usluga, zaštita intelektualnog vlasništva, diseminacija rezultata potencijalnim investitorima, a visina potpore iznosi do 50% ukupno dokumentiranih prihvatljivih troškova pojedinog projekta, a ne više od 50 tisuća kuna.

Obavijest o rezultatima natječaja bit će objavljena na službenim internet stranicama Splitsko-dalmatinske županije www.dalmacija.hr pod rubrikom „Natječaji“ najkasnije do 15. kolovoza 2022. godine.

Članak je nastao u suradnji sa Splitsko-dalmatinskom županijom

Komentiraj