Detaljno izvješće o oštećenjima zagrebačke katedrale: Šteta je veća nego što se mislilo

Dok se o stvarnim oštećenjima zagrebačke katedrale nakon potresa nagađalo, danas je stiglo kompletno izvješće Tiskovnog ureda Zagrebačke nadbiskupije. U njemu se navodi da se lom južnoga tornja dogodio u visini lanterne na 92 metra. Srušen je dio zvonika u visini od 10,30 metara, na čijem vrhu je bio pričvršćen pozlaćeni križ s gromobranskim šiljkom, ukupne visine 3,20 metara.

Kameni elementi pali su dijelom na skelu, koja se prilagođavala za radove završene III. faze obnove južnoga zvonika pa su pritom oštetili dio treće galerije dovršene prije Božića.

Jedan dio tornja, ističe se, pao je na krov katedrale koji je također oštetio i probio na više mjesta, a najveći dio kamenih elemenata pao je u dvorište između katedrale i Nadbiskupskog dvora.

Kod prvoga pregleda, neposredno iza potresa, uočeno je da je uz vrh južnog tornja srušena i balustrada iznad apside, vrhovi baldahina kontrafora te da je u padu dijelova tornja znatno oštećena druga kontrafora lađe na južnom pročelju, navodi nadzorni inženjer Damir Foretić i dodaje kako je na ulazu ispred sakristije srušen vrh timpanonske kućice s križnom ružom.

Srušeni su, ističe, svi vrhovi baldahina nad kontraforama, a vidljivo je znatno oštećenje vrha piramide-krova iznad južnog stubišta koje vodi od katedrale do krova na apsidi, a dio vrha na sjevernom stubištu kod oltara sv. Ladislava ostao je nagnut i nije pao.

U samoj katedrali bilo je puno žbuke koja je pala te ima i komada kamenih rebara, a uočene su, ističe, jače pukotine svoda između kamenog rebra i opečenog svoda.

Foretić u izvješću podsjeća da je nakon pregleda katedrale odmah pripremljen građevinski lift za transport za pristup tavanskim prostorijama katedrale gdje je uočen lom kamena južne zabatne kućice u koji je udario dio tornja i križa.

Brzim pregledom uočene su neke pukotine svodova, ističe Foretić, a nekoliko dana poslije učena su veća oštećenja svodova iznad apside, kao i puknuća zidova.

Pomaci zidova slomili su rozete u prozorima na apsidi, a znatno su oštećeni i vitraji u samom svetištu koji su izrađeni u prvoj polovici XIX. stoljeća, naglašava i dodaje kako je kasnijim promatranjima uočeno vertikalno puknuće sjevernog južnog zida na spoju zidova apside i zidova lađe.

Po izlasku na samu skelu južnoga tornja uočeno je da se s treće galerije odlomila nova zapadna fijala i pala na skelu, dodaje.

“Nađena je i odlomljena jugoistočna rigalica na trećoj galeriji”, stoji u izvješću u kojem se napominje da su pri pregledu skele uklonjeni dijelovi koji su pali s tornja, a visjeli su na zaštitnom platnu.

Potrebno ukloniti dio sjevernog zvonika

Na sjevernom tornju uočeno je oštećenje zida kamenog stubišta te su vidljive manje pukotine u svodovima tornja, navodi Foretić, podsjećajući da su na snimljenim fotografijama uočena određena oštećenja na kamenim elementima.

Nakon pregleda video snimaka iz drona potvrđena su, navodi, znatna oštećenja, a nakon ponovnog snimanja u subotu statičari iz stručne komisije i članovi radne skupine zaključili su jednoglasno da treba ukloniti dio sjevernoga zvonika jer prijeti urušavanjem na stranu katedrale.

Trenutno se, ističe, utvrđuje način demontaže dijela tornja koji je međusobno povezan po visini sa šipkama i kao takav je krut zbog čega je donesena odluka o skidanju kompletnog dijela zvonika koji ima otprilike 15 m3 kamena i teži oko 30 tona, s dizalicom koja ima krak od 120 metara i može podići tu težinu.

U isto se vrijeme, navodi, zaštićuje krov katedrale neposredno uz sjeverni zvonik s drvenim platicama d=5 cm. U samoj katedrali zaštićuju se i oltari uz sam zvonik i kamenu propovjedaonicu iz XVII. stoljeća, napominje i dodaje kako su u svetištu zbog napuknuća svodova zaštićeni sarkofag blaženoga Alojzija Stepinca i demontirani dijelovi Ackermannovog oltara.

“Ubrzano se vrše i pripreme za skidanje 10 drvenih kipova proroka u apsidi”, stoji u izvješću projektanta obnove katedrale i nadzornog inženjera Damira Foretića.

 

Komentiraj