Još par dana za prijave u Tematska Inovacijska Vijeća (TIV)

HGK

MNGPO u suradnji s HGK informira potencijalne dionike o mogućnostima prijave za članstvo u Tematskim inovacijskim vijećima (TIV).

U tijeku je proces uspostave nacionalnog inovacijskoga sustava koji bi trebao osigurati provedbu aktivnosti poticanja te sinergijskog i efikasnog korištenja javnih i privatnih resursa za istraživanje, razvoj i inovacije. Jedan od glavnih ciljeva je promijeniti takozvani governance model u “policy” model mreže prema kojemu privatni, znanstveni i javni sektor surađuju na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Provedba navedenih strategija odvija se i putem strateških projekata financiranih iz Europskog fonda za regionalni razvoj, gdje je aktualan projekt koji provodi Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta kao nositelj projekata i Hrvatska gospodarska komora kao partnerska institucija na projektima.

“Aktualan projekt o kojem je ovdje riječ je ‘Strateški projekt za podršku uspostavi inovacijske mreže za industriju i tematskih inovacijskih platformi’. Glavna svrha samog Projekta je uspostaviti nacionalni inovacijski sustav te stvoriti učinkoviti i samoodrživ okvir za podršku i poticanje ulaganja privatnog sektora u istraživanje, razvoj i inovacije kao i podizanje svijesti o važnosti istraživanja, razvoja i inovacija u poslovnom sektoru”, izjavio je Mario Antonić, državni tajnik Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Cilj je uspostavljanje Tematskih inovacijskih vijeća koja će biti zadužena za pet prioritetnih područja te trinaest potpodručja S3.

Ona će se sastojati od: (1) predstavnika poslovnog sektora koji će činiti 70% članova Vijeća, (2) predstavnika znanstveno-istraživačke zajednice koji će biti 20% Vijeća, dok će se 10% članova odnositi na (3) predstavnike tijela javne vlasti.

Mario Antonić, državni tajnik Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta

Komentiraj