Gradska skupština 30. siječnja odlučuje o prikupljanju miješanog i biorazgradivog otpada u Zagrebu

hina

O načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada u Zagrebu, na prijedlog gradonačelnika Milana Bandića, odlučivat će zagrebačka Gradska skupština na sjednici 30. siječnja.

U odluci stoji da je kriterij obračuna količine otpada kojeg predaje korisnik javne usluge “volumen spremnika i broj pražnjenja spremnika”, a za korisnike usluge koji koriste sanduke i preše za koje se obavlja pojedinačno vaganje primjenjuje se kriterij mase predanog otpada. Korištenje javne usluge obračunava se za vremensko razdoblje od jednog mjeseca.

Miješani komunalni otpad prikuplja se u spremnicima za miješani komunalni otpad, biootpad se prikuplja u spremnicima za biootpad, otpadni papir i karton prikuplja se u spremnicima za prikupljanje otpadnog papira i kartona, a otpadna plastika i otpadna metalna ambalaža prikuplja se u označenim vrećama za otpadnu plastiku i otpadnu metalnu ambalažu.

Standardizirani spremnici za prikupljanje miješanog komunalnog otpada, bio otpada i otpadnog papira i kartona su volumena 80 litara, 120 litara, 240 litara i 1.100 litara, a za sakupljanje otpadne plastike i otpadne metalne ambalaže su vreće volumena 60 litara.

“Čistoća” mora prilagoditi volumen spremnika potrebama korisnika usluge 

Podružnica Zagrebačkog holdinga, “Čistoća”, kao davatelj usluge, dužna je prilagoditi volumen spremnika na način da budu primjereni potrebi pojedinog korisnika usluge.

Spremnici za odvojeno prikupljanje otpada moraju se nalaziti na obračunskom mjestu kod korisnika usluge u za to predviđenim zaključanim smetlarnicima i podrumima, haustorima, ograđenim dvorištima, odnosno smješteni na bilo koji drugi odgovarajući način kojim se onemogućava pristup trećim osobama.

Kada ne postoji mogućnost za takav smještaj, mogu se nalaziti na javnoj površini na najmanjoj udaljenosti od glavnog ulaza nekretnine obračunskog mjesta dostupnoj vozilu davatelja usluge te moraju udovoljavati uvjetima kojima se osigurava pristup isključivo korisniku usluge koji je dužan voditi brigu da ne budu oštećeni ili uništeni, stoji, uz ostalo, u prijedlogu odluke.

Standardizirane vreće za sakupljanje otpadne plastike i otpadne metalne ambalaže moraju se nalaziti kod korisnika usluge, biti propisano označene i pridružene Evidenciji korisnika usluge.

U višestambenim objektima korisnici usluge prikupljaju biootpad u vrećicama za biootpad koje odlažu u spremnike za biootpad, a “Čistoća” osigurava korisniku usluge četiri biorazgradive vrećice mjesečno za biootpad volumena 30 litara.

Na spremnicima oznaka Čistoće, oznaka korisnika usluge i obračunskog mjesta 

Spremnici kod korisnika usluge moraju imati oznaku koja sadrži naziv davatelja usluge, oznaku koja je u Evidenciji pridružena korisniku usluge i obračunskom mjestu.

U odluci se propisuju i standardizirani spremnici za reciklabilni komunalni otpad.

To su specijalni metalni ili plastični spremnici i to: plavi za otpadni papir i karton, zeleni za otpadno staklo i žuti za otpadnu plastiku. Postavljaju se na javnim površinama, reciklažnim i mobilnim reciklažnim dvorištima sukladno Planu lokacija za postavljanje spremnika za reciklabilni komunalni otpad kojeg će izraditi “Čistoća” u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu te odluke.

Najmanja učestalost odvoza miješanog komunalnog otpada te bio otpada je jednom tjedno, a otpadnog papira i kartona te otpadne plastike i otpadne metalne ambalaže dva puta mjesečno. Odvoz glomaznog otpada je dva puta godišnje na obračunskom mjestu korisnika usluge bez naknade.

“Čistoća” je dužna  korisnicima usluge osigurati pružanje obvezne minimalne javne usluge i usluge povezane s javnom uslugom u skladu s propisanim standardima na način da korisniku bude osigurana mogućnost: odvojene primopredaje miješanog komunalnog otpada te biorazgradivog komunalnog otpada putem spremnika kod korisnika usluge, na način da se otpadni papir i karton prikuplja odvojeno od biootpada, zatim korištenje spremnika na javnoj površini, odvoz glomaznog otpada, korištenje reciklažnog dvorišta i mobilnog reciklažnog dvorišta.

Dužna je donijeti cjenik po prethodno pribavljenoj suglasnosti zagrebačkog gradonačelnika i u roku od 90 dana od danas stupanja na snagu odluke dostaviti svim korisnicima javne usluge obrazac izjave.

Prema podacima iz Izjave o načinu korištenja javne usluge, “Čistoća” će osigurati korisniku standardizirane spremnike za miješani komunalni otpad, biootpad te otpadni papir i karton.

Također je dužna vizualnim pregledom ili na drugi način utvrditi da otpad sadržan u spremniku prilikom primopredaje odgovara vrsti otpada čija se primopredaja obavlja, što se mora evidentirati na obračunskom mjestu korisnika usluge.

“Čistoća” je dužna gospodariti s odvojeno sakupljenim komunalnim otpadom, uključujući preuzimanje i prijevoz, sukladno propisanom redu prvenstva gospodarenja s otpadom i na način koji ne dovodi do miješanja odvojeno sakupljenog komunalnog otpada s drugom vrstom otpada i predati ga osobi koja posjeduje dozvolu za gospodarenje tom vrstom otpada.

Isto vrijedi i za odvojeno sakupljanje otpadne plastike i otpadne metalne ambalaže, za što će “Čistoća” korisniku osigurati dvije propisno označene vreće mjesečno.

Također, dužna je osigurati dovoljan broj propisno označenih spremnika za odvojeno sakupljanje reciklabilnog komunalnog otpada, na javnoj površini na primjerenoj udaljenosti od obračunskog mjesta korisnika.

Na zahtjev korisnika dužna je osigurati preuzimanje glomaznog otpada s odgovarajućom opremom i vozilima u najvećoj količini od dva kubna metra na obračunskom mjestu korisnika usluge u što kraćem roku, ako se taj otpad preuzima u okviru javne usluge bez naknade dva puta u kalendarskoj godini. Na zahtjev korisnika dužna je osigurati preuzimanje glomaznog otpada i više od dva puta godišnje na obračunskom mjestu, pri čemu je korisnik usluge dužan platiti cijenu prijevoza tog otpada do reciklažnog dvorišta.

Načine i uvjete postavljanja reciklažnih dvorišta i mobilnih reciklažnih dvorišta te spremnika propisat će gradonačelnik pravilnikom.

Cijena javne usluge uključuje i troškove rada reciklažnih dvorišta, evidencije, izvješća.. 

Cijena javne usluge plaća se radi pokrića troškova nabave i održavanja opreme za prikupljanje otpada, troškove prijevoza i obrade otpada. U cijenu su uključeni i troškovi rada reciklažnog i mobilnog recikažnog dvorišta, troškovi prijevoza i obrade glomaznog otpada, vođenje propisanih evidencija i izvješćivanja u vezi s javnom uslugom.

Kada korisnici javne usluge kućanstva koriste zajednički spremnik za miješani komunalni otpad, a nije postignut sporazum o njihovim udjelima, kriterij za određivanje udjela po korisniku usluge je omjer broja fizičkih osoba u kućanstvu korisnika usluge i ukupnog broja korisnika usluga na obračunskom mjestu, pri čemu broj fizičkih osoba u jednom kućanstvu za obračun iznosi jedan do trenutka dok se ne postigne sporazum o njihovim udjelima.

“Čistoća” je dužna omogućiti građanima podnošenje prigovora na neugodu uzrokovanu sustavom skupljanja komunalnog otpada.

Kazne za korisnike i do 10.000 kuna  

Korisnik usluge dužan je platiti kaznu od 10.000 kuna ako ne koristi javnu uslugu i ne predaje miješani komunalni otpad i biorazgradivi komunalni otpad davatelju usluge. Kaznu od pet tisuća kuna platit će ako na svom obračunskom mjestu s otpadom postupa na način kojim dovodi u opasnost ljudsko zdravlje, dovodi do rasipanja otpada oko spremnika i uzrokuje pojavu neugode drugoj osobi zbog mirisa otpada. Ako se prilikom primopredaje otpada utvrdi da sadržaj u spremniku za biootpad, otpadni papir i karton, te otpadnu plastiku i otpadnu metalnu ambalažu, ne odgovara vrsti otpada čija se primopredaja obavlja, kazna iznosi tri tisuće kuna. Kazna od tri tisuće kuna određena je i ako korisnik u spremnik za miješani komunalni otpad odloži problematičan otpad koji sadrži opasne tvari ili je onečišćen opasnim tvarima, primjerice boje i lakove, ambalažu onečišćenu opasnim tvarima, kiseline, lužine, lijekove, akumulatore, pesticide, maziva ulja. Kazna od tri tisuće kuna je i ako se krupni (glomazni) otpad odlaže u spremnike za prikupljanje miješanog komunalnog otpada, unutar drvoreda, dječjih igrališta, javnih zelenih površina i parkova te na mjesta koja za to nisu predviđena, te ako se s takvim otpadom odlažu bačve, kante i slične posude u kojima ima ulja, boja, kiselina i drugih opasnih tvari te drugog problematičnog otpada. Ako korisnik ne drži spremnik na za to propisanom mjestu, ugovorna kazna iznosi dvije tisuće kuna, a ako onemogući davatelju usluge pristup spremniku na mjestu primopredaje u slučaju kada mjesto primopredaje otpada nije na javnoj površini, kazna iznosi tisuću kuna.

Kaznu od 500 kuna platit će korisnik ako ne omogući davatelju usluge označavanje spremnika, a kazna od 500 kuna je i ako ne postupa sa spremnikom na svom obračunskom mjestu sukladno ovoj Odluci. Ako je uništio ili oštetio spremnik postavljen na javnoj površini za prikupljanje miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada, kazna je 250 kuna.

Korisnik koji u slučaju povećane potrebe za korištenjem javne usluge iznad obvezne minimalne ne koristi propisano označene vrećice, platit će kaznu od tisuću kuna. A ako je u izjavi o načinu korištenja usluge očigledno naveo netočne podatke, osobito ukoliko je lažno naveo da trajno ne koristi nekretninu, kazna iznosi tri tisuće kuna. Ako nije u roku od 30 dana od početka korištenja nekretnine o tome pisanim putem obavijestio davatelja usluge, platit će kaznu od dvije tisuće kuna.

Komentiraj