Glas poduzetnika peticijom traži ukidanje članarina u komorama i turističkoj zajednici

Udruga Glas poduzetnika pokrenula je peticiju ‘STOP nepotrebnim nametima’ kojom traže ukidanje obvezne članarine u Hrvatskoj gospodarskoj komori, Hrvatskoj obrtničkoj komori i Hrvatskoj turističkoj zajednici te ukidanje ili drastično smanjivanje svih ostalih parafiskalnih nameta koji opterećuju poduzetnike, obrtnike, ali i sve druge građane.

“Parafiskalni nameti označavaju neporezna davanja, odnosno različite naknade koje su nametnute od strane države. Iako se nazivaju „neporeznima“ imaju jednake ekonomske učinke na poduzetnike, obrtnike i građane kao i porezi.Godine 2019. poduzetnici, obrtnici i građani platili su preko 9 milijardi kn za preko 500 parafiskalnih nameta.

Među parafiskalne namete svrstavaju se i obvezne članarine koje su poduzetnici prisiljeni plaćati Hrvatskoj gospodarskoj komori, Hrvatskoj obrtničkoj komori te Turističkoj zajednici.

Tražimo da članstvo u Hrvatskoj gospodarskoj komori i Hrvatskoj obrtničkoj komori bude dobrovoljno. Tražimo da se ukine plaćanje članarine TZ-u, a da se njihov rad financira iz boravišnih pristojbi. Tražimo drastično smanjivanje svih ostalih parafiskalnih nameta.

Postulat UGP-a je jasan – #ManjiPorezi!”, navodi se u tekstu peticije.

“Potpišite peticiju, izborimo se zajedno za društvo bez nameta koji su svrha sami sebi i način uhljebljivanja mnogih.“ rekao je Hrvoje Bujas, predsjednik Udruge Glas Poduzetnika. „Ova peticija nije samo glas poduzetnika, nego cijelog društva koje je opterećeno nepotrebnim nametima. Želimo da vlast vidi i čuje koliko ljudi smatra da su ovakvi nameti pljačka građana ove države i da bude prvi konkretan korak prema njihovom ukidanju ili značajnom smanjivanju!”

Nabrojali su iz Glasa poduzetnika ‘dio parafiskalnih nameta u Hrvatskoj’.

1. Naknada za godišnju objavu financijskih izvještaja
2. Naknade za poduzimanje radnji iz djelokruga i nadležnosti Hrvatske agencije za nadzor
financijskih usluga, na temelju zakonski propisanih ovlaštenja (HANFA)
3. Naknada za nadzor koji obavlja Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA)
4. Članarina – Hrvatska revizorska komora
5. Članski doprinos – Hrvatska revizorska komora
6. Naknada za polaganje revizorskog ispita – Hrvatska revizorska komora
7. Članarina – Hrvatska komora poreznih savjetnika
8. Naknada za polaganje ispita – Hrvatska komora poreznih savjetnika
9. Provjera rudarskih projekata
10. Provjera dokumentacije o rezervama mineralnih sirovina
11. Naknada za rad Stručnih povjerenstva za provjeru rudarskih projekta
12. Polaganje stručnog ispita iz rudarstva
13. Ispitivanja mjerila i ovjeravanja mjerila, ispitivanja predpakovina, ispitivanja
osposobljenosti pravnih osoba i ovlaštenih servisa
14. Izdavanje potvrde o sukladnosti /evidencije tipa vozila/traktora
15. Naknada u postupku pojedinačno pregledanog vozila/traktora
16. Žigosanje i ispitivanje predmeta od zlata, srebra i platine
17. Pokretanje žalbenog postupka u javnoj nabavi
18. Članarina Hrvatskoj gospodarskoj komori (HGK)
19. Komorski doprinos Hrvatskoj obrtničkoj komori (HOK)
20. Stručni ispit u posredovanju u prometu nekretnina
21. Polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik
22. Troškovi tehničkog pregleda
23. Naknada za polaganje stručnog ispita – Obveznici polaganja stručnog ispita su fizičke
osobe kojima polaganje stručnog ispita plaćaju poslodavci (koji zapošljavanjem
profesionalne osobe stječu uvjete za obavljanje djelatnosti).
24. Naknada za izdavanje ovlaštenja za kontrolu projekata
25. Naknada za izdavanje ovlaštenja za obavljanje poslova ocjenjivanja sukladnosti i
certificiranja sukladnosti građevinskih proizvoda
26. Naknada za izdavanje ovlaštenja za provođenje energetskih pregleda i energetsko
certificiranje
27. Naknada za izdavanje suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja
28. Hrvatska komora arhitekata – Upisnina u odgovarajući imenik HKA (1.000,00 kn
jednokratno za upis u odgovarajući imenik)
29. Hrvatska komora arhitekata – Godišnja članarina (Godišnja članarina za jedan imenik
Komore iznosi 1.800,00 kn, za dva imenika 2.300,00 kn, za tri imenika 2.800,00 kn. U iznos
članarine uključena je i polica osiguranja od profesionalne odgovornosti.)
30. Hrvatska komora inženjera građevinarstva – Upisnina u imenike i evidencije (1.000,00
kn jednokratno za upis u odgovarajući imenik Komore)
31. Hrvatska komora inženjera građevinarstva – Godišnja članarina (Godišnja članarina
iznosi 1.800,00 kn, neovisno o tome u koliko imenika je član Komore upisan. U iznos
članarine uključena je i polica osiguranja od profesionalne odgovornosti.)
32. Hrvatska komora inženjera strojarstva – Upisnina u imenike i evidencije (Naplaćuje se
2.000,00 kn za upis u Komoru te 300,00 kn + PDV za svaki sljedeći upis u odgovarajući
imenik za troškove izrade pečata i iskaznice.)
33. Hrvatska komora inženjera strojarstva – Godišnja članarina (Godišnja članarina iznosi
2.280,00 kn, neovisno o tome u koliko imenika je član Komore upisan. U iznos članarine
uključena je i polica osiguranja od profesionalne odgovornosti.)
34. Hrvatska komora inženjera elektrotehnike – Upisnina u imenike i evidencije (2.000,00
kn jednokratno za upis u odgovarajući imenik i 500 kuna za upis u odgovarajuću evidenciju
Komore.)
35. Hrvatska komora inženjera elektrotehnike – Godišnja članarina (Godišnja članarina za
jedan imenik Komore iznosi 2.160,00 kn, za dva imenika 2.640,00 kn. U iznos članarine
uključena je i polica osiguranja od profesionalne odgovornosti.)
36. Naknada za polaganje stručnog ispita geodeta
37. Zahtjev za upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije Hrvatske komore ovlaštenih
inženjera geodezije.
38. Članarina za ovlaštenog inženjera geodezije
39. Naknada za upis u Evidenciju stručnih suradnika/suradnika ovlaštenih inženjera
geodezije
40. Naknada za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije u svrhu povremenog ili
privremenog pružanja usluga u području geodetske djelatnosti u RH
41. Spomenička renta
42. HRT pristojba
43. “+Postotni iznos od ukupnog godišnjeg prihoda ostvarenog obavljanjem
audiovizualnih djelatnosti
44. Postupak pregleda i odobrenja lovnogospodarske osnove, programa uzgoja divljači i
njihove revizije te davanja suglasnosti na program zaštite divljači i njihovih revizija
45. Stručni pregled i odobrenja šumskogospodarske osnove područja Republike Hrvatske
ili njezine revizije
46. Provedba postupka stručnog pregleda i odobrenja šumskogospodarskih planova
47. Provedba postupaka stručnog pregleda i odobrenja izvanrednih revizija
šumskogospodarskih planova
48. Naknada za korištenje općekorisnih funkcija šuma
49. Promjena namjene poljoprivrednog zemljišta
50. Kontrola usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima
51. Evidencija osnovnog stada
52. Test na malignu hipertermiju
53. Stručne usluge (izdavanje potvrde o brojčanom stanju grla stoke – potrebno za zakup
zemljišta, natječaj za EU projekte…)
54. Naknada za razne potvrde i identifikacijske dokumente
55. Naknada za troškove ispisa rezultata i slanje poštom
56. Registracija gospodarstava
57. Prihodi od ispitivanja kakvoće sirovog mlijeka
58. Organizacija i nadzor sustava klasiranja
59. Veterinarski pregled pošiljaka u prometu preko granice RH – treće zemlje
60. Utvrđivanje uvjeta za stjecanje statusa službenog laboratorija
61. Utvrđivanje uvjeta za stjecanje statusa referentnog laboratorija
62. Pristojbe za službene kontrole hrane životinjskog podrijetla i hrane za životinje
63. Stručni nadzor u integriranoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda
64. Postregistracijski nadzor registriranih sredstava za zaštitu bilja
65. Provedba godišnjih programa praćenja ostataka pesticida
66. Fitosanitarni pregled pri unošenju bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta
67. Fitosanitarni pregled pri izvozu i reeksportu bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih
predmeta
68. Fitosanitarni pregled bilja u vezi s premještanjem
69. Kontrola usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima
70. Registracija sredstava za zaštitu bilja
71. Ponovna ocjena sredstava za zaštitu bilja nakon uvrštenja njihovih aktivnih tvari na
Popis aktivnih tvari
72. Provjera potpunosti dokumentacije u postupku izmjene rješenja o registraciji sredstava
za zaštitu bilja
73. Ispitivanje sorti u pokusnom polju i laboratoriju u postupku priznavanja sorti
poljoprivrednog bilja
74. Dodjeljivanje i trajanje oplemenjivačkog prava
75. Provođenje stručnog nadzora nad proizvodnjom sjemena i sadnog materijala
76. Izdavanje certifikata o sjemenu i certifikata o sadnom materijalu na pakiranju i uz
otpremnicu
77. Utvrđivanje kvalitete sjemena
78. Uzorkovanje, vođenje evidencije, čuvanje uzoraka i izdavanje izvješća
79. Provođenje Heubach testa
80. Laboratorijske analize i testiranja uzoraka bilja te određivanje štetnih organizama
81. Provođenje izobrazbe posjednika bilja, pružatelja usluga i drugih sudionika uključenih
u poslove zdravstvene zaštite bilja te stručno osposobljavanje osoba odgovornih za
zdravstvenu zaštitu bilja kojim se stječu uvjeti za dobivanje ovlaštenja
82. Izdavanje biljnih putovnica
83. Priznavanje zemljopisnog podrijetla
84. Izdavanje rješenja za promet vina mošta, vina i drugih proizvoda od grožđa i vina te
voćnih vina, kao i vinskoga i voćnog octa
85. Izdavanje evidencijskih markica i vrpci
86. Naknada za odobrenje održavanja izobrazbe pomoraca
87. Naknada za baždarenje brodica
88. Naknada za sigurnost plovidbe
89. Naknada za upotrebu pomorskog dobra
90. Naknade za odobrenje održavanja izobrazbe za zvanja i dopunske osposobljenosti u
unutarnjoj plovidbi
91. Naknade za pregled i baždarenje čamaca
92. Naknade za stjecanje Svjedodžbe o osposobljenosti za zanimanje brodar unutarnje
plovidbe
93. Naknade za pregled i baždarenje čamaca za javne namjene i čamaca za gospodarske
namjene za prijevoz putnika i stvari
94. Naknada za nadzor nad gradnjom čamaca
95. Naknada za korištenje CEMT dozvole (pristup međunarodnom tržištu prijevoznih
usluga)
96. Naknada za korištenje dnevnika putovanja za CEMT dozvole za prijevoz tereta
97. Naknada za izdavanje dozvola za međužupanijsku liniju
98. Naknada za izdavanje dozvole domaćem ili stranom prijevozniku za obavljanje linijskog
prijevoza na bilateralnoj i tranzitnoj međunarodnoj liniji
99. Naknada za izdavanje knjige putnih listova za obavljanje povremenog prijevoza putnika
u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
100. Naknada za korištenje pojedinačne strane dozvole za prijevoz tereta
101. Naknada za izdavanje dozvola za županijsku liniju
102. Naknada za trošak postupka raspodjele pojedinačne strane dozvole za prijevoz tereta
103. Naknada za usklađivanje novih i izmijenjenih voznih redova za međužupanijske i
međunarodne linije
104. Naknada za usklađivanje novih i izmijenjenih voznih redova za županijske linije
105. Naknada troškova za izdavanje memorijskih kartica za digitalne tahografe
106. Naknada za izdavanje ADR potvrda za vozače (prema Europskom sporazumu o
međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari – ADR)
107. Naknade za izdavanje i oduzimanje odobrenja za cisterne fiksno pričvršćene za vozilo
u cestovnom prometu
108. Godišnja naknada za upotrebu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i
priključnih vozila
109. Naknada za korištenje cestovnog zemljišta
110. Naknada za izvanredni prijevoz
111. Naknada za pravo uporabe radiofrekvencijskog spektra
112. Naknada za pravo uporabe adresa i brojeva
113. Naknada za obavljanje tehničkog pregleda
114. Naknada u postotku od ukupnoga godišnjeg bruto prihoda koji su u prethodnoj
kalendarskoj godini ostvarili operatori u obavljanju djelatnosti elektroničkih
komunikacijskih mreža i usluga na tržištu
115. Naknada za upravljanje radiofrekvencijskim spektrom
116. Naknada za upravljanje adresnim i brojevnim prostorom
117. Naknada u postotku od ukupnoga godišnjeg bruto prihoda ostvarenoga od obavljanja
poštanskih usluga u prethodnoj kalendarskoj godini
118. Naknada za posebna ovlaštenja za obavljanje poslova u elektroničkim
komunikacijama
119. Naknada za obavljanje poslova Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije
u području željezničkih usluga
120. HACZ robne naknade
121. HACZ putničke naknade
122. Naknada koju REGOS naplaćuje od obveznih mirovinskih društava za vođenje
jedinstvenog računovodstva osobnih računa njihovih članova
123. Naknada za polaganje općeg dijela stručnog ispita za stručnjake zaštite na radu
(stručnjak zaštite na radu I. stupnja)
124. Naknada za polaganje općeg i posebnog dijela stručnog ispita za stručnjake zaštite na
radu (stručnjak zaštite na radu II. stupnja)
125. Naknada za polaganje stručnog ispita za koordinatore zaštite na radu (tri ispitne
cjeline)
126. Naknada za ponavljanje jedne ispitne cjeline stručnog ispita za koordinatore zaštite na
radu
127. Novčana naknada zbog neispunjenja obveze kvotnog zapošljavanja osoba s
invaliditetom
128. Članarina turističkim zajednicama
129. Naknada za troškove provođenja kategorizacije smještajnih objekata (hoteli, kampovi,
marine)
130. Protupožarne premije
131. Ispitivanje sredstava za gašenje požara, servisiranje vatrogasnih aparata, ispitivanje
sustava za gašenje požara, ispitivanje vatrogasne odjeće i obuće, ispitivanje vatrogasnih
vozila
132. Evidencijske naljepnice za označavanje održavanja vatrogasnih aparata
133. Naknada gospodarenja otpadnom ambalažom i povratna naknada
134. Naknada gospodarenja otpadnim gumama
135. Naknada gospodarenja otpadnim vozilima
136. Naknada zbrinjavanja otpadnih mazivih ulja
137. Naknada gospodarenja otpadnim baterijama i akumulatorima
138. Naknada gospodarenja EE otpadom
139. Posebna naknada za okoliš za vozila na motorni pogon
140. Naknada na emisiju u okoliš oksida sumpora izraženih kao sumporov dioksid (SO2)
141. Naknada na emisiju u okoliš oksida dušika izraženih kao dušikov dioksid (NO2)
142. Naknada na emisiju u okoliš ugljikovog dioksida (CO2)
143. Naknada na opterećivanje okoliša neopasnim industrijskim otpadom
144. Naknada za pokriće troškova prikupljanja, obnavljanja, oporabe i uništavanja
kontroliranih tvari i/ili fluoriranih stakleničkih plinova
145. Naknada za polaganje stručnog ispita za obavljanje djelatnosti prikupljanja, provjere
propuštanja, ugradnje i održavanja ili servisiranja opreme i uređaja koji sadrže tvari koje
oštećuju ozonski sloj ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise
146. Naknada za otvaranje i vođenje računa u Registru Unije
147. Posebna godišnja naknada na emisije stakleničkih plinova
148. Naknada za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije
(sredstva se prikupljaju na računu Hrvatskog operatera tržišta energije – HROTE)
149. Vodni doprinos
150. Naknada za korištenje voda
151. Naknada za zaštitu voda
152. Naknada za uređenje voda
153. Odobrenje za stavljanje u promet gotovog lijeka
154. Laboratorijske usluge provjere kakvoće lijekova
155. Naknada za pružanje usluga vezanih uz proizvodnju i nadzor, promet lijekovima,
godišnje pristojbe, edukacije, hrvatsku farmakopeju i farmakovigilanciju
156. Promet medicinskih proizvoda (na veliko i malo)
157. Troškovi postupka za ovlaštenja ordinacijama medicine rada za obavljanje
zdravstvenog nadzora nad osobama koje rade s ionizirajućim zračenjem
158. Troškovi postupka za utvrđivanje ispunjavanja uvjeta za obavljanje stručnih poslova
zaštite od elektromagnetskih polja
159. Davanje ovlaštenja za obavljanje stručnih poslova zaštite od ionizirajućeg zračenja
160. Vođenje evidencija o podacima o prijavi stavljanja kemikalija po prvi puta na tržište
Republike Hrvatske preko sigurnosno-tehničkih listova
161. Stručno mišljenje o udovoljavanju uvjetima za skladištenje opasnih kemikalija koje
djeluju u obliku plina
162. Troškovi postupka registracije određenih kategorija hrane (dodaci prehrani i hrana sa
zdravstvenim tvrdnjama )
163. Naknada za davanje odobrenja za obavljanje djelatnosti uzimanja, pohranjivanja i
presađivanja ljudskih tkiva u svrhu liječenja – testiranje darivatelja i primatelja
164. Naknada za davanje odobrenja za provođenje postupaka medicinske oplodnje
165. Naknada za davanje odobrenja za obavljanje djelatnosti planiranja, prikupljanja i
testiranja krvi te proizvodnje, čuvanja, raspodjele odnosno izdavanja krvnih pripravaka
166. Naknade za očevid prostora, radnika i opreme u ordinacijama privatne prakse,
zdravstvenim ustanovama i trgovačkim društvima
167. Troškovi povjerenstava za izvore neionizirajućih zračenja (oslobođenje od obavljanja
prvih i periodičkih mjerenja elektromagnetskih zračenja)
168. Naknada za troškove očevida u postupku izdavanja rješenja za osposobljavanje
kandidata za vozače iz nastavnog predmeta
169. Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći
170. Izdavanje dozvole za obavljanje obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije
171. Uvjeti za carinska skladišta tip A,C,D / Ovlašteni primatelj / Privremeni smještaj
172. Naknade za ovlaštenje pravnih osoba za izradu procjene rizika GMO i proizvoda koji
sadrže i/ili se sastoje ili potječu od GMO
173. Naknade za ovlaštenje pravnih osoba za ispunjavanje propisanih uvjeta za
proizvodnju predmeta opće uporabe
174. Naknada za izdavanje odobrenja za promet na malo opasnim kemikalijama, korištenje
opasnih kemikalija i korištenje vrlo otrovnih kemikalija kod fizičkih osoba
175. Naknada za izdavanje odobrenja za stavljanje na tržište biocidnih pripravaka
176. Izdavanje mišljenja o prihvatljivosti kliničkog ispitivanja (Središnje etičko
povjerenstvo)
178. Naknada za rad recenzenata
179. Naknada za edukacije o higijeni osoblja koje radi u neposrednom kontaktu s hranom
180. Tečaj za stjecanje osnovnih znanja za rad s opasnim kemikalijama
181. Izobrazba o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja
182. Naknada za davanje odobrenja za obavljanje djelatnosti uzimanja, pohranjivanja i
presađivanja ljudskih tkiva u svrhu liječenja – prikupljanje i uzimanje ljudskih tkiva i
stanica
182. Naknada za davanje odobrenja za obavljanje djelatnosti uzimanja, pohranjivanja i
presađivanja ljudskih tkiva u svrhu liječenja – obrada, čuvanje, pohrana i raspodjela
ljudskih tkiva i stanica u svrhu liječenja
183. Naknada za davanje odobrenja za obavljanje djelatnosti uzimanja, pohranjivanja i
presađivanja ljudskih tkiva u svrhu liječenja – uvoz/izvoz ljudskih tkiva i stanica u
svrhu liječenja
184. Naknada za davanje odobrenja za presađivanje i uzimanje ljudskih organa u svrhu
liječenja – po transplantacijskom programu
185. Naknada za troškove povjerenstva za hranu za posebne prehrambene potrebe
186. Povjerenstvo za utvrđivanje uvjeta koje mora imati nacionalni referentni laboratorij
za ispitivanje, kontrolu i praćenje GMO-a i proizvoda koji sadrže i/ili potječu od GMO-a
187. Zdravstveni pregledi na kliconoštvo osoba koje trebaju biti pod zdravstvenim
nadzorom
188. Naknada za polaganje stručnog ispita iz područja zaštite od buke i iz područja
akustičkih mjerenja
189. Upisnina – Hrvatska liječnička komora
190. Članarina – Hrvatska liječnička komora
191. Naknada za stručni ispit – Hrvatska liječnička komora
192. Upisnina – Hrvatska ljekarnička komora
193. Članarina – Hrvatska ljekarnička komora
194. Naknada za stručni ispit – Hrvatska ljekarnička komora
195. Upisnina – Hrvatska komora zdravstvenih radnika
196. Članarina – Hrvatska komora zdravstvenih radnika
197. Naknada za stručni ispit – Hrvatska komora zdravstvenih radnika
198. Upisnina – Hrvatska komora dentalne medicine
199. Članarina – Hrvatska komora dentalne medicine
200. Naknada za stručni ispit – Hrvatska komora dentalne medicine
201. Upisnina – Hrvatska komora fizioterapeuta
202. Članarina – Hrvatska komora fizioterapeuta
203. Naknada za stručni ispit – Hrvatska komora fizioterapeuta
204. Upisnina – Hrvatska komora medicinskih biokemičara
205. Članarina – Hrvatska komora medicinskih biokemičara
206. Naknada za stručni ispit – Hrvatska komora medicinskih biokemičara
207. Upisnina – Hrvatska komora medicinskih sestara
208. Članarina – Hrvatska komora medicinskih sestara
209. Naknada za stručni ispit – Hrvatska komora medicinskih sestara
210. Upisnina – Hrvatska komora primalja
211. Članarina – Hrvatska komora primalja
212. Naknada za stručni ispit – Hrvatska komora primalja
213. Troškovi stjecanja ovlaštenja za zastupanje stranaka u postupcima priznavanja prava
intelektualnog vlasništva
214. Naknada troškova izdavanja odobrenja za obavljanje djelatnosti kolektivnog
ostvarivanja autorskog prava i srodnih prava
215. Naknada za stručni ispit za samostalno obavljanje geoloških istraživanja

Komentiraj