Hrvatska udruga kriznog menadžmenta objavila je u ponedjeljak na svojim stranicama procjenu rizika i ranjivosti od potresa za četiri hrvatska grada: Zagreb, Rijeku, Split i Dubrovnik.

“Obzirom na visoki rizik od potresa gdje Republika Hrvatska spada među najugroženije države Europe, Hrvatska udruga kriznog menadžmenta izradila je aktivaciju Copernicus Emergency Management Service-a za korištenjem satelitskih sustava daljinske detekcije u potpori izrade procjene rizika i ranjivosti od potresa visoke pouzdanosti najugroženijih hrvatskih gradova: Zagreba, Rijeke, Splita i Dubrovnika”, navodi se na stranicama HUKM-a.

HUKM je izradio ukupno 42 karte koje se odnose se na pregledne karte analiziranog područja, obilježja i prometnu infrastrukturu, detaljne karte seizmičkog rizika za stanovništvo, materijalna dobra i prometnu infrastrukturu. Obradili su i sekundarne rizike, kao što su aktivacija klizišta ili erozija terena, kao i rizik od poplave na području Grada Zagreba. Procjenjeno je i vrijeme pristupa žurnih službi nakon potresa, evakuacijski putevi za građane te su predložene lokacije u mjerama smanjenja rizika.

Komentiraj