Državni ured za reviziju objavio je u izvješću o financijskoj reviziji Ministarstva vanjskih poslova da je to ministarstvo administrativnoj tajnici u Kabinetu ministra isplatilo po ugovoru o djelu tijekom tri godine gotovo 300 tisuća kuna za dokumentacijske poslove, iako ti poslovi spadaju u redoviti posao zaposlenika i za njih se po zakonu ne može sklapati ugovor o djelu.

S administrativnom tajnicom, koja je primala plaću za redovan rad, u srpnju 2013. te u siječnju i prosincu 2014., Ministarstvo je zaključilo ugovore o djelu  za obavljanje  poslova  prikupljanja  i obrade dokumentacije te drugih poslova. Na temelju tih ugovora o djelu, zaposlenici je u 2013.,  2014. i 2015. isplaćena novčana naknada, u 28 mjesečnih isplata, u ukupnom iznosu  297.783 kune bruto, od čega se na isplate (dvanaest mjesečnih isplata) u   2015. odnosi ukupno 120.808 kuna bruto, navodi se u izvješću.

Revizija ističe da državni službenici i namještenici kao redovito zanimanje obavljaju poslove iz djelokruga tih tijela i da sa zaposlenicom Ministarstva za obavljanje poslova prikupljanja i obrađivanja dokumentacije te drugih poslova, nisu smjeli zaključivati ugovori o djelu. Te je poslove zaposlenica trebala obavljati u okviru svojih redovnih poslova na koje je raspoređena prema rješenjima Ministarstva i za što je primala plaću za redovan rad.

Državni ured za reviziju objavio je izvješća o financijskoj reviziji nekoliko ministarstava i državnih tijela za 2015. i objavilo ih na svojoj internetskoj stranici. Revizijski postupci obavljeni su od siječnja do srpnja ove godine.

Zbog te kao i nepravilnosti i propusta u vezi s imovinom u pripremi te u javnoj nabavi, koji su “dijelom posljedica nezadovoljavajućeg funkcioniranja sustava unutarnjih kontrola”, Državna revizija izrazila je uvjetno mišljenje.

Problem ugovora o djelu navodi i u izvješću o financisjkoj reviziji Ministarstva turizma. Taj vid ugovora sklopljen je u tom ministarstvu s 21 vanjskim suradnikom, ali se sedam odnosi na drugo tijelo državne  uprave, Ministarstvo  mora,  prometa  i infrastrukture,  koje ima sjedište na istoj lokaciji kao i Ministarstvo. Najveći dio poslova prema zaključenim ugovorima o djelu se odnosio na poslove državnih službenika iz redovne djelatnosti Ministarstva, navodi se u tom izvješću.

Komentiraj