Dekanski kolegij Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, potaknut prošlotjednim događanjima vezanim uz ugovore o suradnji FF-a s drugim sastavnicama Sveučilišta, priopćio je u ponedjeljak da će taj fakultet i dalje poticati suradnju među sastavnicama Sveučilišta i studentsku mobilnost te se oštro suprostavlja akademskoj netoleranciji i diskriminaciji, posebno onim pojedincima koji ne žele nikakvu suradnju s bilo kime pa ni s KBF-om.

“Filozofski fakultet će, kao i do sada, poticati suradnju među sastavnicama te studentsku mobilnost, što je pretpostavka suvremenog sveučilišnog obrazovanja, posebno kada je riječ o fakultetima istoga Sveučilišta. U duhu svoje tradicije, naš fakultet oštro se suprostavlja akademskoj netoleranciji i diskriminaciji, posebno onim pojedincima koji ne žele nikakvu suradnju s bilo kime pa ni s KBF-om, čak i sada kada se ona oblikuje prema većini naših uvjeta”, ističe dekanski kolegij FFZG-a.

“Takve tendencije, uglavnom diskriminatorne, netolerantne, zatvorene i isključive, nisu i ne mogu biti dio našeg fakulteta koji sudjeluje i u formiranju široke humanističke vizije čovjeka i njegova pluralnog misaonog horizonta”, ističu dodajući da uprava fakulteta “vjeruje u snagu ideja i integriteta Filozofskog fakulteta, snagu i znanje njegovih nastavnika, kvalitetu i nepovredivost autonomije njegovih programa i – ono što je najbitnije – u svoje studente kao našu trajnu vrijednost”.

Nacrt ugovora između Filozofskog fakulteta i Katoličkog bogoslovnog fakulteta, ističe dekanski kolegij FFZG-a, dio je uobičajene akademske suradnje unutar sastavnica istog Sveučilišta.

“Ugovori o suradnji s bilo kojom sastavnicom sveučilišta (Prirodoslovno-matematičkim fakultetom, Muzičkom akademijom, Akademijom likovnih umjetnosti, Fakultetom organizacije i informatike te u najnovije vrijeme s Katoličkim bogoslovnim fakultetom) nisu nikakva integracija među ustanovama, nego suradnja u zajedničkom izvođenju dvopredmetnih studija te ostalim sadržajima i oblicima znanstveno-akademske suradnje”, dodaje se u priopćenju.

Uprava FFZG-a podsjeća da je potpisani Ugovor o suradnji s KBF-om iz 2014. godine, kao i svi drugi do tada potpisani Ugovori, suspendiran odlukom Fakultetskog vijeća od svibnja 2015. godine na njezinu inicijativu.

Kako bi se formalno i sadržajno ujednačili svi ugovori, posebno Povjerenstvo sastavljeno od nastavnika i studenata predložilo je, a Fakultetsko vijeće jednoglasno usvojilo Opća načelaza sklapanje ugovora o suradnji nakon čega je svaki od ovih ugovora uređen i dalje usuglašavan s drugim ugovornim sastavnicama Sveučilišta, podsjećaju s FFZG-a.

U veljači su na zahtjev Fakultetskoga vijeća predloženi nacrti ugovora, među kojima i onaj s KBF-om, poslani svim odsjecima fakulteta na raspravu i očitovanje o prihvaćanju ili neprihvaćanju suradnje s pet sastavnica Sveučilišta.

Za predložene nacrte ugovora i suradnju s Muzičkom akademijom, Prirodoslovno-matematičkim fakultetom, Akademijom likovnih umjetnosti, Fakultetom organizacije i informatike te Katoličkim bogoslovnim fakultetom izjasnilo se četrnaest odsjeka, a šest ih nije prihvatilo predviđenu suradnju. Jedan je ostao neodlučan, a na jednom je moguć samo jednopredmetni studij. Svi su odsjeci, ističe se u priopćenju, uz očitovanje o suradnji poslali iprimjedbe, prijedloge i dopune ugovorâ temeljem čega se oni dorađuju. Nakon toga će o ugovorima raspravljati i odluku donijeti Fakultetsko vijeće. “Dakle, očito je da je postupak započet i nastavljen, a nikako nije završen”, ističe dekanski kolegij.

Što se tiče ugovora s KBF-om, navode da je dogovoreno da će svi budući studenti, koji budu namjeravali upisati kombinaciju dvopredmetnih studija na FF-u i KBF-u, morati položiti razredbeni ispit na Filozofskom fakultetu koji će u tome slučaju voditi evidenciju takvih studenata, pratiti ispunjavanje njihovih financijskih i drugih obveza u odnosu na ostvarivanje studentskih prava i dužnosti kakve imaju i svi ostali studenti.

Osim toga, studenti će moći upisati samo one studijske grupe odsjeka koji su prihvatili suradnju s KBF-om i stjecat će jedinstvenu diplomu za kombinaciju dvopredmetnih studija.

Ugovor s KBF-om, kako se navodi, potpisao bi se na određeno vrijeme nakon čega bi se odlučivalo o njegovu nastavku ili prekidu. Broj studenata bit će ograničen, ukupno oko 15-20 studenata po godini za sve kombinacije, od čega će se na Filozofski fakultet moći upisati samo oni kandidati koji polože prijamni ispit u ravnopravnom natjecanju s ostalim pristupnicima. Za upis na kombinaciju studija FF-a i KBF-a, ističu, neće biti potreban krsni list ni potvrda župnika.

Kada je riječ o zapošljavanju, dekanski kolegij smatra da “studijske kombinacije mogu samo pojačati konkurentnost kod zapošljavanja, posebno kada se zna da one povećavaju znanstvenu i nastavnu kompetentnost i kompetitivnost studenata”.

Ukoliko bismo se stvarno ravnali samo prema kriterijima tržišta, dodaju, humanistički fakulteti brzo bi došli u opasnost u pogledu svoga opstanka.

“Ova Uprava fakulteta odlučno se suprotstavlja svakom obliku politizacije i ideologizacije pitanja unutar sveučilišne suradnje, manipulaciji studentskim i akademskim pitanjima, kao i iskorištavanju studenata i nastavnika radi interesa pojedinaca ili pojedinih interesnih skupina”, ističe se u priopćenju.

“Obveza Uprave FF-a je zaštita interesa i prava na rad svojih više od 6000 studenata, 650 nastavnika i 200 djelatnika FFZG-a, te će ona ta prava znati zaštititi bez obzira koliko se to nekom sviđalo ili ne, kao što je to činila uvijek dosad”, poručila je Uprava FF-a.

Komentiraj